Διασφάλιση Ποιότητας
Guaranteed quality assurance

ΑΡΧΙΚΗΔιασφάλιση Ποιότητας HOMEGuaranteed quality assurance

Εγγυημένη διασφάλιση ποιότητας

HISTORY

Η διασφάλιση της ποιότητας είναι ένας παράγοντας μη διαπραγματεύσιμος για τη Μικροδιαγνωστική. Θεωρούμε χρέος μας, τόσο από ιατρικής όσο και από ανθρώπινης πλευράς, να εργαστούμε με γνώμονα την εξάλειψη οποιουδήποτε λάθους ώστε η τελική διάγνωση που θα προσφέρουμε να είναι ακριβής και άνευ αμφισβήτησης. Το ανθρώπινο λάθος είναι ένας παράγοντας τον οποίο αναγνωρίζουμε και φυσικά θεωρούμε ότι δεν μπορεί ποτέ να εξαλειφθεί στο 100% από οποιοδήποτε κλάδο, όχι μόνο τον ιατρικό. Από την αρχή της πορείας της η Μικροδιαγνωστική έθεσε ως βασική προτεραιότητα την ελαχιστοποίησή του. Για το λόγο αυτό, λειτουργούμε σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, εφαρμόζουμε επίσημα αναγνωρισμένες πρακτικές, έχουμε πιστοποιηθεί από επίσημους φορείς, τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, και έχουμε αναπτύξει ένα εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας που μας επιτρέπει να κινούμαστε στο χώρο μας με ορθό τρόπο, σεβόμενοι πάντα την επιστήμη μας, αλλά κυριότερα τον άνθρωπο-ασθενή. Ενδεικτικά κάποια σημεία της εσωτερικής διαδικασίας της διασφάλισης ποιότητας.
 • Ιατροί του εργαστηρίου συμμετέχουν εβδομαδιαίως σε εσωτερικό ογκολογικό συμβούλιο, όπου το σύνολο των ιατρικών ειδικοτήτων συζητά, συγκρίνει τα ευρήματά του και συναποφασίζει για την όψιμη θεραπευτική/διαγνωστική προσέγγιση, εξατομικευμένα.
 • Αναπαραγωγιμότητα: Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, πραγματοποιείται, στα πλαίσια επανελέγχου, τυχαία δειγματοληψία σε αρχειοθετημένο υλικό και ακολουθεί σύγκριση αποτελεσμάτων και διαμόρφωση νέας διάγνωσης.
 • Επαναληψιμότητα: Κάθε μήνα οι ιατροί ανασύρουν από το αρχείο του εργαστηρίου τα περιστατικά στα οποία έθεσαν διάγνωση και τα επανεξετάζουν. Τυχόν αποκλίσεις από την αρχική διάγνωση καταγράφονται.
 • Eπαλήθευση: Κάθε περιστατικό που αποτελείται από κυτταρολογικό & ιστολογικό υλικό (πχ FNABβιοψία) εξετάζεται πάντα μαζί από τον ιστοπαθολόγο και κυτταρολόγο, στα πλαίσια επαλήθευσης και διασφάλισης ποιότητας.
 • Η ιστολογική εξέτασηαποτελεί τη gold standard μέθοδο αξιολόγησης του κυτταρολογικού δείγματος.
 • Διενεργείται ετησίως εξωτερικός έλεγχος ποιότητας, με διαπιστευμένα κέντρα του εξωτερικού (Μεγάλη Βρετανία & Φινλανδία).
 • Όλα τα περιστατικά ανεξαιρέτως εξετάζονται πάντα τουλάχιστον από 2 ιατρούς(πλακίδια & γραπτό πόρισμα).
 • Το εργαστήριο χρησιμοποιεί ως εργαλείο ποιότητας τη συνεχή βελτίωση, και κάθε χρόνο αποτιμά τον εξωτερικό έλεγχο. Γι’ αυτό, η επανάληψη των μετρήσεων (αστοχιών-επιτυχιών) και ο καθορισμός στόχων βελτίωσης, συμβάλει στο να πραγματοποιείται εξωτερικός έλεγχος μία φορά το έτος ανά εξέταση (Kaizen-continual improvement). Ο εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος ελαχιστοποιεί την αβεβαιότητα του αποτελέσματος.
 • Οι ειδικές χρώσεις της ανοσοϊστοχημείας/ανοσοκυτταροχημείαςελέγχονται πάντα με εσωτερικούς μάρτυρες (υπάρχει λίστα-control database)
Το 2016 η Μικροδιαγνωστική έλαβε το πιστοποιητικό διαπίστευσης της κυτταρολογικής εξέτασης Τεστ Παπανικολάου (ΤΕΣΤ ΠΑΠ) από το Ε.Σ.Υ.Δ (Εθνικό ΣΥστημα Διαπίστευσης) σύμφωνα με το πρότυπο ιατρικών εργαστηρίων ISO15189:2012. Συνεχίζουμε έχοντας καταφέρει με επιτυχία την διαπίστευση των εξής σημαντικών εξετάσεων, αναμένοντας κι επίσημα τα πιστοποιητικά πριν το τέλος του 2017:
 • Ανοσοϊστοχημείας (π.χ δείκτες για τον προσδιορισμό ορμονικών υποδοχέων στον καρκίνο του μαστού, δείκτες για την διάγνωση μελανώματος)
 • Ιστολογικές εξετάσεις (βιοψίες) που προέρχονται από οποιοδήποτε ανθρώπινο όργανο
 • ειδικές εξετάσεις (ιστοχημεία) που διενεργούνται για την διάγνωση σοβαρών παθήσεων, όπως λευχαιμίες και λεμφώματα (αυτά τα δείγματα συνήθως προέρχονται από λεμφαδένες ή Οστεομυελικές Βιοψίες(ΟΜΒ)]
 • Ταχεία Βιοψία(βλέπε αναλυτικότερα στην κατηγορία “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ“)
  Δείτε/Κατεβάστε το Πιστοποιητικό για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας Δείτε/Κατεβάστε το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 1067

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

HISTOPATHOLOGY TESTS

Μελέτη ιστών για πιθανή διάγνωση δυσπλασίας, όγκου, καρκίνου, σαρκώματος, λεμφώματος, μελανώματος κλπ.
Tissue Study for diagnosis of dysplasia, tumor, cancer, sarcoma, lymphoma, melanoma, etc.

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

CYTOPATHOLOGY TESTS

Διεξαγωγή κυτταρολογικών εξετάσεων όπως τεστ ΠΑΠ, FNAB κλπ.
Proceeding cytopathology tests like Pap test, FNAB etc.

ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ

IMMUNOHISTOCHEMISTRY DEPARTMENT

Πολύτιμη τεχνική ανάλυσης του ιστού για την σαφή διαφορική διάγνωση των κακοήθων νοσημάτων
Valuable technical analysis of cell phenotype, for the differential diagnosis of malignant diseases

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

MOLECULAR TESTS

Εξειδικευμένες διαγνωστικές μοριακές τεχνικές για τον καθορισμό της πρόγνωσης της νόσου και των θεραπευτικών επιλογών.
Specialized molecular diagnostic techniques for the determination of disease prognosis and treatment options.