ΑΡΧΙΚΗΜη αποδεκτά δοχεία ή συνθήκες HOME

Μη αποδεκτά δοχεία ή συνθήκες

Μη αποδεκτά δοχεία ή συνθήκες
  Κάποια δείγματα δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν λόγω ακατάλληλης συλλογής ή αλλοίωσης τους κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση που κάποιο δείγμα είναι απορριπτέο ή ακατάλληλο, θα ειδοποιηθείτε σχετικά. Δείγματα μπορεί να απορριφθούν και/ή να ακυρωθούν λόγω:  
 • Γυάλινων δοχείων για κατεψυγμένα δείγματα
 • Δοχεία που παρουσιάζουν διαρροή η οποία επηρεάζει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων της εξέτασης.
 • Σύριγγες με προσαρτημένη βελόνα
 • Λανθασμένη θερμοκρασία αποθήκευσης (σε ψύξη, κατεψυγμένο, σε θερμοκρασία δωματίου)
 • Ανεπαρκής ποσότητα δείγματος για ανάλυση
 • Λανθασμένο μέσο μεταφοράς
 • Δείγματα που έχουν συλλεχθεί με μέσα των οποίων έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης
 • Ακατάλληλη ή ανεπαρκής σήμανση, ή δείγματα που δε ταιριάζουν με τις απαιτήσεις της εξέτασης
 • Δείγμα δίχως αίτηση εξέτασης
 • Ημιτελής ή λανθασμένη φόρμα αίτησης εξέτασης
 • Δείγματα δίχως ταμπέλα
 • Δείγματα που έχουν έρθει σε επαφή με υλικά από τρίτες πηγές