ΑΡΧΙΚΗΜοριακή Διαγνωστική HOME

Μοριακή Διαγνωστική

Ιατρικές Εξετάσεις Ακριβείας & Εξατομίκευσης (Μοριακή Διαγνωστική)

  Η αξία της Ολοκληρωμένης Διάγνωσης & Ερμηνείας στο Ογκολογικό Συμβούλιο και τον Ιδιώτη Παθολόγο-Ογκολόγο.

Η Στρατηγική είναι κρίσιμη στις Διαγνωστικές Εξετάσεις

Με μια πληθώρα από εργαστηριακές δοκιμές στην αγορά, η αναζήτηση της κατάλληλης εξέτασης για τον σωστό ασθενή μπορεί να προκαλεί σύγχυση. H Μικροδιαγνωστική διαφοροποιείται προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες Διαγνωστικής που εκτελούνται από προσωπικό με υπόβαθρο στην μοριακή βιολογία και ιστοπαθολογία. Αυτή η σημαντική ενσωμάτωση σημαίνει ότι μπορούμε να
 1. συσχετίσουμε άμεσα την γονιδιακή έκφραση με τη μορφολογία του ιστού, τόσο σε φυσιολογικούς ιστούς όσο και σε θεραπευτικά μοντέλα της νόσου, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες λειτουργικής γονιδιωματικής.
 2. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η καλύτερη δυνατή ερμηνεία και η έγκυρη αντιμετώπιση προβλημάτων των μοριακών τεχνικών.

Εξατομικευμένες Συμβουλές από Ειδικούς

Η ιατρική μας ομάδα σε συνεργασία με τον κλινικό ιατρό διαβουλεύονται για την προληπτική επίλυση εξατομικευμένων περιπτώσεων. Έτσι πετυχαίνουμε:
 • Την καλύτερη στρατηγική δοκιμή/εξέταση για κάθε δείγμα ασθενούς
 • Προτείνουμε την ενδεδειγμένη αντανακλαστική εξέταση (reflex testing)
 • Αναπτύσσουμε μαζί σας την στρατηγική για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας
 • Παροχή όλων των σχετιζόμενων κλινικών & εργαστηριακών ευρημάτων (ιστολογική, ανοσοϊστοχημική & μοριακή εξέταση) σε μία ενιαία φόρμα αποτελεσμάτων
 • Παρέχουμε ολοκληρωμένες αναλύσεις, χωρίς περιττές εξετάσεις
   

Πολλά εργαστήρια επιφορτίζουν οικονομικά το σύστημα υγείας, προκαλώντας σύγχυση στον κλινικό ιατρό, εκτελώντας περιττές δοκιμές – Η Μικροδιαγνωστική δουλεύει διαφορετικά. Ολοκληρωμένες Διαγνωστικές Υπηρεσίες βασισμένες στην Τεκμηριωμένη Ιατρική.

 

Διαδοχικές Δοκιμές & Εργαστηριακές Εξετάσεις σε ένα μόνο δείγμα, σε ένα μόνο εργαστήριο

Η διαχείριση και φροντίδα ενός ογκολογικού ασθενή ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό από το συντονισμό όλων των εργαστηριακών δοκιμών και των αποτελεσμάτων με διεπιστημονική αξιολόγηση. Χρησιμοποιώντας προηγμένες, συμπληρωματικές τεχνολογίες, η Μικροδιαγνωστική εκτελεί διαδοχικά δοκιμή σε ένα μόνο δείγμα, για να μεγιστοποιήσει τις κλινικώς σχετικές πληροφορίες και να προσφέρει μια πλήρη διαγνωστική εικόνα.

Πλήρης, Ενσωματωμένες & Ολοκληρωμένες Διαγνωστικές Υπηρεσίες με σταθερή ποιότητα & γρήγορο χρόνο ολοκλήρωσης:

 • Πλήρης επεξεργασία του ιστού
  • Μακροσκοπική εξέταση, Επεξεργασία σε Ιστοκινέτα, Εμπέδωση/σκήνωση, Μικροτόμηση, Επίστρωση, Χρωματισμός, Επικάλυψη
 • Ανοσοϊστοχημεία & Βελτιστοποιημένος Υβριδισμός
  • για τον εντοπισμό της γονιδιακής έκφρασης, πρωτεϊνών & mRNA
 • Τεχνική επεξεργασία από έμπειρους Μοριακούς Βιολόγους & Γενετιστές
 • Διαγνωστική Ερμηνεία από έμπειρους Ιστοπαθολόγους & Κυτταρολόγους
 
Precision Pathology Services Aka Highly Accurate and Individualized medical examinations (Molecular Diagnostics) The value of the integrated diagnosis and interpretation for the Tumor Board Meetings and the privately-operating pathologist-oncologist.   Strategy is critical in diagnostic processes With a multitude of laboratory tests available in the market, the search for the appropriate one on a case-by-case basis can be a perplexing experience. Microdiagnostics Ltd differentiates itself by providing integrated diagnostic services performed by our highly capable personnel possessing extensive specialization on molecular biology and histopathology. This kind of integration is crucial as it allows for:
 1. Rapid association of the genetic expression with the tissue morphology, both on healthy tissue as well as on therapeutic models of the ailment, thus offering valuable information pertaining to functional genomics.
 2. An end result with the best possible interpretation and timely treatment of diagnostic difficulties, for whose detection the application of molecular techniques is necessary.
Individualized counseling by specialists Our medical team works in close collaboration with the clinical doctor in order to preemptively treat individual cases. With this approach we manage to achieve:
 • The best possible strategic test/examination for every patient sample
 • The offering of the appropriate reflex testing
 • The development alongside of you the preferred strategy for the supervision of the therapeutic approaches’ effectiveness
 • The provision of all the associated clinical and laboratorial findings (histologic, immunohistochemical & molecular examination) on a unified findings form
 • The provision of complete, integrated analyses without the need for excess testing
Many laboratories burden the healthcare system with needless financial expenses by performing unnecessary tests causing frustration to the clinical doctor at the same time – Microdiagnostics Ltd follows a different model. Integrated Diagnostic Services based on Factual Medicine Consecutive Histopathology examinations & Molecular tests on a single specimen in a single lab. The care and management of an oncological patient can be significantly enhanced by the proper coordination of all the necessary laboratory work and associated interdisciplinary interpretation of the results. By implementing advanced, complementary technologies, Microdiagnosτicls Ltd can perform serial, consecutive tests on just a single sample, maximizing the clinically relevant information that can be gained from it and thus provide a complete diagnostic picture as an end result. Thorough, integrated & complete diagnostic services with consistency and fast turnover times:
 • Thorough testing of tissue:
  • Macroscopic examination, treatment in tissue processor, fixing, slicing, mounting, staining, covering
 • Immunohistochemistry & optimized hybridization
  • Used to determine the genetic expression of proteins & mRNA
 • Technical treatment by experienced Molecular Biologists & Geneticists
 • Diagnostic interpretation by experienced Histopathologists & Cytologists.