ΠΟΙΟΤΗΤΑ
QUALITY

ΑΡΧΙΚΗΠΟΙΟΤΗΤΑ HOMEQUALITYΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Η διασφάλιση της ποιότητας είναι ένας παράγοντας μη διαπραγματεύσιμος για τη Μικροδιαγνωστική. Θεωρούμε χρέος μας, τόσο από ιατρικής όσο και από ανθρώπινης πλευράς, να εργαστούμε με γνώμονα την εξάλειψη οποιουδήποτε λάθους ώστε η τελική διάγνωση που θα προσφέρουμε να είναι ακριβής και άνευ αμφισβήτησης. Το ανθρώπινο λάθος είναι ένας παράγοντας τον οποίον αναγνωρίζουμε και φυσικά θεωρούμε ότι δεν μπορεί ποτέ να εξαλειφθεί στο 100% από οποιοδήποτε κλάδο, όχι μόνο τον ιατρικό, αλλά από την αρχή της πορείας της η Μικροδιαγνωστική έθεσε ως προτεραιότητα την ελαχιστοποίησή του.

Για το λόγο αυτό, λειτουργούμε σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, εφαρμόζουμε επίσημα αναγνωρισμένες πρακτικές, έχουμε πιστοποιηθεί από επίσημους φορείς, τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, και έχουμε αναπτύξει ένα εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας που μας επιτρέπει να κινούμαστε στο χώρο μας με ορθό τρόπο, σεβόμενοι πάντα την επιστήμη μας, αλλά κυριότερα τον άνθρωπο-ασθενή. Ενδεικτικά πιο κάτω, κάποια σημεία της εσωτερικής διαδικασίας της διασφάλισης ποιότητας.

   • Ιατροί του εργαστηρίου συμμετέχουν εβδομαδιαίως σε εσωτερικό ογκολογικό συμβούλιο, όπου το σύνολο των ιατρικών ειδικοτήτων συζητά, συγκρίνει τα ευρήματά του και συναποφασίζει για την όψιμη θεραπευτική/διαγνωστική προσέγγιση, εξατομικευμένα.
   • Αναπαραγωγιμότητα: Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, πραγματοποιείται, στα πλαίσια επανελέγχου, τυχαία δειγματοληψία σε αρχειοθετημένο υλικό και ακολουθεί σύγκριση αποτελεσμάτων και διαμόρφωση νέας διάγνωσης.
   • Επαναληψιμότητα: Κάθε μήνα οι ιατροί ανασύρουν από το αρχείο του εργαστηρίου τα περιστατικά στα οποία έθεσαν διάγνωση και τα επανεξετάζουν. Τυχόν αποκλίσεις από την αρχική διάγνωση καταγράφονται.
   • Έπαλήθευση: Κάθε περιστατικό που αποτελείται από κυτταρολογικό & ιστολογικό υλικό (πχ FNAB & βιοψία) εξετάζεται πάντα μαζί από τον ιστοπαθολόγο και κυτταρολόγο, στα πλαίσια επαλήθευσης και διασφάλισης ποιότητας.
   • Η ιστολογική εξέταση αποτελεί την gold standard μέθοδο αξιολόγησης του κυτταρολογικού δείγματος.
   • Διενεργείται ετησίως εξωτερικός έλεγχος ποιότητας, με διαπιστευμένα κέντρα του εξωτερικού (Μεγάλη Βρετανία & Φινλανδία).
   • Όλα τα περιστατικά ανεξαιρέτως εξετάζονται πάντα τουλάχιστον από 2 ιατρούς (πλακίδια & γραπτό πόρισμα).
   • Το εργαστήριο χρησιμοποιεί ως εργαλείο ποιότητας τη συνεχή βελτίωση, και κάθε χρόνο αποτιμά τον εξωτερικό έλεγχο. Γι’ αυτό, η επανάληψη των μετρήσεων (αστοχιών-επιτυχιών) και ο καθορισμός στόχων βελτίωσης, συμβάλει στο να πραγματοποιείται εξωτερικός έλεγχος μία φορά το έτος ανά εξέταση (Kaizen-continual improvement). Ο εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος ελαχιστοποιεί την αβεβαιότητα του αποτελέσματος.
   • Οι ειδικές χρώσεις της ανοσοϊστοχημείας/ανοσοκυτταροχημείας ελέγχονται πάντα με εσωτερικούς μάρτυρες (υπάρχει λίστα-control database)

Το 2016 η Μικροδιαγνωστική έλαβε το πιστοποιητικό διαπίστευσης της κυτταρολογικής εξέτασης Τεστ Παπανικολάου (ΤΕΣΤ ΠΑΠ) από το Ε.Σ.Υ.Δ (Εθνικό ΣΥστημα Διαπίστευσης) σύμφωνα με το πρότυπο ιατρικών εργαστηρίων ISO15189:2012. Και συνεχίζουμε έχοντας καταφέρει με επιτυχία την διαπίστευση των εξής σημαντικών εξετάσεων, αναμένοντας κι επίσημα τα πιστοποιητικά πριν το τέλος του 2017:

   • Ανοσοϊστοχημείας (π.χ δείκτες για τον προσδιορισμό ορμονικών υποδοχέων στον καρκίνο του μαστού, δείκτες για την διάγνωση μελανώματος)
   • Ιστολογικές εξετάσεις (βιοψίες) που προέρχονται από οποιοδήποτε ανθρώπινο όργανο
   • ειδικές εξετάσεις (ιστοχημεία) που διενεργούνται για την διάγνωση σοβαρών παθήσεων, όπως λευχαιμίες και λεμφώματα (αυτά τα δείγματα συνήθως προέρχονται από λεμφαδένες ή Οστεομυελικές Βιοψίες (ΟΜΒ)]
   • Ταχεία Βιοψία (βλέπε αναλυτικότερα στην κατηγορία “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ“)

Important matters you should be aware of:

Quality assurance is a non-negotiable factor for “Microdiagnostiki”. We consider it an ethical obligation both from a medical as well as a humanitarian point of view to strive to eradicate any possible mistake in order to provide a diagnosis that is definitive, accurate and beyond reproach. Having said that, we recognize that human error is a factor that can never be 100% eliminated, not only in the medical field but in every area of human activity. Regardless, “Microdiagnostiki” has made it a priority since the beginning of its operation to come as close to that as possible.

For the reasons stated above we have chosen to operate in alignment with internationally recognized standards, we follow officially approved practices, we have been accredited by official institutions both international and domestic, and finally we have developed an internal system of quality assurance that allows us to operate in a manner that can be deemed as correct, both in regard to our scientific field as well as in regard to our patients. In order to shed more light into the workings of the internal procedures that have been mentioned, here are some indicative measures which we take:

  • The doctors of the laboratory take part in an internal weekly oncological council, during which doctors of various specializations discuss, compare their findings and reach a consensus concerning the advanced therapeutic/diagnostic approach on a case by case basis
  • Repeatability: We perform a sample test on a periodic basis on material from archived cases. The results are compared with the originals and a fresh diagnosis is formed that is compared to the original.
  • Verification: Every case involving cytological or histological samples (e.g. FNAB & biopsies) is always exampled both by a histopathologist and a cytologists working in tandem in order to ensure the quality of the diagnosis.
  • The histological testing follows the gold standard approach of cytological sample testing.
  • An annual external evaluation is performed in conjunction with accredited labs based abroad (U.K & Finland)
  • Every case, with no exception, is always examined by at least two doctors (slides & written report).
  • The laboratory uses continued improvement as a measure for quality, reviewed yearly during the external evaluation. As such, a periodic examination of the qualitative data (successes – failures) is being performed and improvement goals get set, contributing to the annual external evaluation reaching all the way down to single cases (Kaizen – continual improvement). The external quality control minimizes the uncertainty of the result.
  • The special stains of immunohistochemistry/immunocytochemistry are always cross-checked with a control database

In 2016 “Microdiagnostiki” received an accreditation for the Test Papanikolaou (Test PAP) cytological examination by ESYD (Hellenic Accreditation System) in accordance with the ISO 15189:2012 international standard for medical laboratories. Moving forward from this hallmark we are already waiting by the end of 2017 to be awarded accreditation for the following areas:

  • Immunohistochemistry (e.g. markers for the determination of hormonal receptors in various forms of breast cancer, markers for the diagnosis of melanoma)
  • Special tests (histochemistry) performed for the diagnosis of serious ailments like leukemia or various lymphomas (the samples for these tests usually come from the lymph nodes or from Bone Marrow biopsies)
  • Frozen Sections (for more information see: “Services”)

See/download the Accreditation Certificate No. 1067

Preview/Download the Accreditation Certificate No. 1067 Δείτε/Κατεβάστε το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 1067