ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
THE ADMINISTRATIVE STAFF

ΑΡΧΙΚΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ HOMETHE ADMINISTRATIVE STAFF

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΓΙΑΣ MD, PhD, Msc

DIMITRIS HATZIBOUGIAS MD, PhD, Msc

Υπεύθυνος Διαχείρισης

Lab Administrator

Είναι υπεύθυνος για θέματα διαχείρισης και συντονισμού των τμημάτων της Μικροδιαγνωστικής μεταξύ τους, ενώ η ομαλή συνεχής επαφή των τελευταίων με το δίκτυο συνεργατών του εργαστηρίου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους του προς συνεχή βελτίωση.
His role as Lab Administrator focuses on directing, supervising and aligning all departments as well as Laboratory's network of collaborators with the Lab's services and Human Resources

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΓΙΑΣ MD, Prof.

IOANNIS HATZIBOUGIAS MD. Prof.

Διευθυντής

Laboratory Chief

Ο Ιωάννης Χατζημπούγιας αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ το 1969. Το 1976, πήρε τον τίτλο ειδικότητας...
Ioannis Ηatzibougias, MD, graduated from the School of Medicine of the Aristotle University of Thessaloniki in 1969. In 1976 he was awarded the Specialization...

ΕΛΕΝΑ ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗ

ELENA TZIMAGIORGI

Τεχνικός Υπεύθυνος

Laboratory Manager

αποφοίτησε από το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. το 2015. Στα πλαίσια των σπουδών της ολοκλήρωσε την πρακτική της άσκηση ως εργαζόμενη επί 6 μήνες στα Ιατρικά Εργαστήρια του Α.Ν.Θ. "Θεαγένειο". Η πτυχιακή εργασία της είχε τίτλο "Συσχέτιση Εργαστηριακών & Κλινικών Ευρημάτων στα Μυελοϋπερπλαστικά Νοσήματα". Κατόπιν κατάλληλης εκπαιδεύσεως και επιμόρφωσης σε θέματα Ποιότητας, έχει επωμισθεί τον ρόλο του Τεχνικού Υπεύθυνου του εργαστηρίου (Τμήμα Ποιότητας) της Μικροδιαγνωστικής.
graduated from the Technical School, Department of Medical Laboratories, School of Occupations of Health and Welfare of A.T.E.I. in 2015. As part of her studies, she completed her practical work as a 6-month worker at the Medical Laboratories of Thessaloniki's Anticancer Hospital "Theagenio". Her diploma thesis was titled "Correlation of Laboratory and Clinical Findings in Myeloproliferative Diseases".
After proper training in Quality Issues, he has been assigned the role of the Technical Manager of the Department of Quality of the Department of Microbiology.

ΑΝΝΑ ΠΑΥΛΑΚΗ &
ΑΓΓΕΛΑ ΠΑΓΟΥΡΙΑΔΟΥ

ANNA PAVLAKI &
ANGELA PAGOURIADOU

Εξυπηρέτηση Δικτύου Συνεργατών

Partners Network Support

Η εξυπηρέτηση του Δικτύου Συνεργατών για θέματα γραμματειακής, λογιστικής διαχείρισης.
Serving the Partner Network for secretarial and accounting management issues.

ΕΛΕΝΑ ΚΑΛΤΣΑ

ELENA KALTSA

Εξυπηρέτηση Ασθενών/Πελατών

Customer Support

υπεύθυνος εξυπηρέτησης των ασθενών και γενικότερα των πελατών της Μικροδιαγνωστικής. Κύριος ρόλος της είναι η καλύτερη δυνατή και αμεσότερη επικοινωνία των ασθενών με το εργαστήριό μας, είτε αυτό αφορά σε θέματα συντονισμού για την λήψη των αποτελεσμάτων, ή για την εξασφάλιση της επαφής των ασθενών με την επιστημονική ομάδα της Μικροδιαγνωστικής.
responsible for our patients' service and support. Elena's main role is to make sure of an effective and smooth communication with our patients, whether this concerns coordination issues (results deliverance) or to ensure a timely communication among our patients and microDiagnostics medical team.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ &
ΦΩΦΗ ΠΑΓΟΥΡΙΑΔΟΥ

MARIA PAPADOPOULOU &
FOFY PAGOURIADOU

με την χρήση εξιδεικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας οι εκθέσεις/πορίσματα με την μορφή ηχητικού αρχείου συλλέγονται σε συγκεκριμένο σταθμό Απομαγνητοφώνησης & Δακτυλογράφησης. Εκεί η υπεύθυνη ομάδα φροντίζει την δημιουργία του τελικού πορίσματος σε μορφή πλήρους ιατρικής έκθεσης, την οποία ελέγχει ο ιατρός με σκοπό να την επικυρώσει (validation) και υπογράψει.
Using a dedicated digital platform, reports/findings are collected in the form of a sound file at a specific Transcriber and Typing Station. There, the responsible team takes care of creating the final diagnosis in the form of a full medical report, which is validated by the doctor as a final step.