Aptima mRNA HPV Test
Aptima mRNA HPV Test

ΑΡΧΙΚΗAptima mRNA HPV Test HOMEAptima mRNA HPV Test

Το τεστ APTIMA ανιχνεύει το mRNA του ιού HPV.
The APTIMA test detects the HPV.
Το τεστ APTIMA ανιχνεύει το mRNA του ιού HPV και συγκεκριμένα τις ογκοπρωτείνες E6/E7. Με το τεστ αυτό εντοπίζονται όχι μόνο ίχνη μίας HPV λοίμωξης που μπορεί να αφορά το παρελθόν, αλλά μία HPV λοίμωξη, η οποία είναι ενεργός. Ο εντοπισμός της ύπαρξης αντιγράφων mRNA των ογκοπρωτεινών Ε6/Ε7 αποτελεί πιο ακριβή μέθοδο, ενδεικτική της εξέλιξης προς κακοήθεια, δεδομένου ότι μόνον η υπερέκφραση mRNA E6/E7 HPV των τύπων υψηλού κινδύνου αποτελεί σημάδι έναρξης της καρκινογένεσης.
The APTIMA test detects the HPV mRNA and, specifically, the E6/E7 oncoproteins. Through this test, one can detect not only traces of a past HPV infection but also an HPV infection that may by currently active. The detection of mRNA copies of the E6/E7 oncoproteins is a method that is more accurate compared to other methods, indicative of a course towards the development of a malignancy, as only the overexpression of E6/E7 high-risk HPV mRNA signifies the first stages of a developing carcinogenesis.
Θέλω να κάνω το Aptima mRNA HPV Test Κλείσιμο της φόρμας επικοινωνίας Next
I want to do the Aptima mRNA HPV Test Close contact form Next

* Υποχρεωτικό πεδίο! * required! Τουλάχιστον 4 γράμματα! Al least 4 characters!

Τουλάχιστον 10 αριθμοί! Al least 10 numbers!

* Υποχρεωτικό πεδίο! * required! Μή έγκυρο email! Not valid email!

* Υποχρεωτικό πεδίο! * required! Τουλάχιστον 10 γράμματα! Al least 10 characters!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ SUBMIT Κάποια από τα απαιτούμενα πεδία της φόρμας δεν είναι συμπληρωμένα σωστά Some of the required fields of the form is not completed correctly. Το μήνυμά σας δεν έχει σταλεί. Παρακαλώ ελέγξτε τα στοιχεία που δώσατε και προσπαθήστε και πάλι. Your message has not been sent. Please check the information you entered and try again. Το μήνυμά σας έχει σταλεί. Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας. Your message has been sent. Thank you for contacting us.

Πως αναπτύσσεται ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας;

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αναπτύσσεται ως αποτέλεσμα μακροχρόνιας λοίμωξης από τον ιό των ανθρώπινων
θηλωμάτων (HPV). Η λοίμωξη από τον ιό HPV είναι ιδιαίτερα συχνή καθώς οι περισσότερες γυναίκες αναπαραγωγικής
ηλικίας πρόκειται να μολυνθούν κάποια στιγμή στη ζωή τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ιός υποχωρεί μόνος του,
χωρίς να αφήσει καμία βλάβη στον τράχηλο. Ωστόσο, υπάρχουν και λίγες περιπτώσεις, στις οποίες ο ιός εμμένει και
προκαλεί τις λεγόμενες προκαρκινικές αλλοιώσεις, οι οποίες χωρίζονται σε χαμηλόβαθμες (CIN1) και υψηλόβαθμες (CIN2-3).

Τα πλεονεκτήματα του Test Aptima

 

Απαραίτητη και επαρκής προϋπόθεση για την αθανατοποίηση των κυττάρων, την νεοπλασματική εξαλλαγή και την
ανάπτυξη καρκίνου τραχήλου της μήτρας είναι η έκφραση των ογκογονιδίων Ε6/Ε7. Το διαγνωστικό τεστ που
ανιχνεύει την έκφραση mRNA αυτών των 2 ογκογονιδίων Ε6/Ε7, είναι το Aptima mRNA HPV test.
Το Τεστ Aptima ανιχνεύει την έκφραση του mRNA των υψηλού κινδύνου –καρκινογόνων- τύπων του ιού HPV.
Επομένως, εντοπίζει εκείνες τις HPV λοιμώξεις που έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να εξελιχθούν σε σοβαρή
βλάβη. Ενώ, άλλα HPV test στοχεύουν στο DNA του ιού, το Aptima HPV test ανιχνεύει το mRNA και συνεπώς την
ενεργό HPV λοίμωξη. Ανιχνεύει δηλαδή τους μηχανισμούς εκείνους που προάγουν την κυτταρική εξαλλαγή και
την πιθανότητα ανάπτυξης του καρκίνου, τυποποιώντας παράλληλα τον τύπο του ιού HPV.
Ένα αρνητικό αποτέλεσμα Aptima mRNA HPV δεν αναιρεί την ύπαρξη άλλων στελεχών του ιού, οι οποίοι όμως
ανήκουν στην ομάδα χαμηλού κινδύνου για κακοήθη εξαλλαγή των κυττάρων και καρκίνο.
Το Aptima mRNA HPV ανιχνεύει 14 τύπους υψηλού κινδύνου. 3 από αυτούς (οι 16, 18 & 45) σχετίζονται με το 80%
όλων των διηθητικών καρκίνων τραχήλου μήτρας, ενώ 9 από αυτούς (οι 16, 18, 45, 31, 33, 52, 58, 35 & 39)
σχετίζονται για >85% των καρκίνου τραχήλου μήτρας.

 

aptima_gr

* Η αποστολή του δείγματος θα πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα της λήψης του δείγματος,
με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier), ώστε να εξασφαλιστεί πως η παραλαβή του
δείγματος θα γίνει από την Μικροδιαγνωστική το αργότερο την επόμενη ημέρα.

How does cervical cancer develop?

Cervical cancer develops as a consequence of a long-term infection by the Human
Papillomavirus (HPV). HPV infection is extremely prevalent, as most women of reproductive
age are going to be infected with it at some point in their lives. In most cases, the virus
subsides on its own without any damage to the cervix. However, there are a few cases in
which the virus persists and causes the so-called precancerous lesions that are classified as
mild (CIN1) or severe (CIN2-3).

The advantages of the APTIMA Test

 

Necessary and sufficient condition for cell immortalization, neoplastic transformation and
cervical cancer is the expression of E6 / E7 oncogenes. The diagnostic test that detects
mRNA expression of these 2 oncogenes, is the Aptima mRNA HPV test.
The Aptima Test detects the expression of high-risk -carcinogenic- HPV mRNA.
Therefore, it identifies those HPV infections that are most likely to develop into severe
malignancy. While other HPV tests targets the DNA of the virus, the APTIMA HPV test
detects the mRNA and therefore the active HPV infection. It detects those mechanisms that
promote cellular transformation and the likelihood of developing cancer, while also
detecting the type of HPV virus. A negative result of HPV Aptima mRNA does not negate the
existence of other strains of the virus, but if they are indeed present, the will belong to the
low-risk group for malignant cell transformation and cancer. The Aptima HPV mRNA test
detects 14 types of high risk HPV, 3 of them (16, 18 and 45) are associated with 80% of all
invasive cervical cancers, 9 of them (16, 18, 45, 31, 33, 52, 58, 35 and 39) are associated
with> 85% of cervical cancer.

 

aptima_en

*The sample must be sent by courier at the same day when it is collected, in order to ensure
that Microdiagnostics will receive it, at the latest, during the following day. Shipping costs
are covered by Microdiagnostics.