ΑΡΧΙΚΗBiomarkers HOME

Biomarkers

tumor-marker-min

Το International Programme on Chemical Safety του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας, έχει ορίσει ως βιοδείκτη κάθε ουσία, δομή ή διαδικασία που μπορεί να μετρηθεί στο σώμα και που μπορεί να επηρεάσει ή να προβλέψει την επίπτωση της ασθένειας.

Με απλά λόγια βιοδείκτης είναι κάθε μόριο στο αίμα, τα υγρά και τους ιστούς, του οποίου η έκφραση σηματοδοτεί μια φυσιολογική ή παθολογική κατάσταση. Ιδιαίτερα σήμερα οι βιοδείκτες χρησιμοποιούνται για

 • την διάγνωση όγκων
 • την πρόγνωσή τους (δηλαδή την πιθανότητα υποτροπής)
 • την πρόβλεψή τους (δηλαδή την απάντηση στην θεραπεία)

Οι αρχές των βιοδεικτών στην ασθένεια εφαρμόζονται στην ανίχνευση, την ανάλυση, τη διάγνωση, την αντιμετώπιση και την παρακολούθηση του καρκίνου. Παραδοσιακά, τα αντι-καρκινικά φάρμακα αποτελούσαν «φρουρούς» που σκότωναν τόσο καρκινικά όσο και υγιή κύτταρα. Παρόλα αυτά, οι πιο στοχεύουσες θεραπείες (εξατομικευμένες) που αναπτύχθηκαν, καταφέρνουν να σκοτώνουν αποκλειστικά καρκινικά κύτταρα, χωρίς να βλάπτουν τα υγιή.

Η εκτίμηση ενός τυπικού βιοδείκτη στην περίπτωση του καρκίνου βοηθά στην ανάπτυξη θεραπειών οι οποίες μπορούν να στοχεύσουν τον βιοδείκτη, γεγονός που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της τοξικότητας ενώ μειώνει το κόστος της θεραπείας.

Ενδεικτικά μερικοί ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ:

 • HER2
 • ER (estrogen)
 • PR (progesterone)
 • EGFR
 • KRAS
 • ALK
 • PDL-1 (DAKO platform)
 • ROS1
 • a-Fetoprotein
 • CEA
 • TP53
 • β-HCG
 • LDH

 

The International Programme on Chemical Safety of the World Health Organization in conjunction with the United Nations and the International Labor Organization defines biomarkers as any substance, structure or process that can be measured in or on the body and can influence or help predict the development of an illness.

Stated more simply, a biomarker is any molecule in the blood, the tissues or the various bodily fluids whose existence is indicative of a pathological condition or, conversely, of a lack thereof (i.e. normal function).

 • The diagnosis of tumors
 • Their prognosis (meaning the likelihood of regression)
 • Their prediction (meaning the likely response that they will have to the treatment)

In general, the principles governing the use of biomarkers are applied for the detection, analysis, diagnosis, treatment and observation of cancer. Traditionally, anticancer drugs used to constitute a “sentinel” against cancer that was indiscriminate, killing both cancerous as well as healthy cells. Thanks to the use of biomarkers more targeted (individualized) treatments have been developed, that manage to kill only cancerous cells, without damaging the healthy ones. Simply put, by identifying specific markers on cancerous cells, the treatments can focus on them and thus minimize the toxicity of the medicines while simultaneously lowering the associated costs.

Some indicative BIOMARKERS include:

 • HER2
 • ER (estrogen)
 • PR (progesterone)
 • EGFR
 • KRAS
 • ALK
 • PDL-1 (DAKO platform)
 • ROS1
 • a-Fetoprotein
 • CEA
 • TP53
 • β-HCG
 • LDH

Html περιεχόμενο στα Ελληνικά.

english text

elliniko visual.

paok eng