ΒΙΟΨΙΑ: ΠΟΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΥ;

Turn Around Time for Biopsy specimens

Δημήτρης Χατζημπούγιας MD, MSc, PhD |

Dimitris Hatzibougias MD, MSc, PhD |

Καθίσταται λοιπόν απαραίτητη συνθήκη, για κάθε μία τέτοια περίπτωση, η αποδοχή πως μια χρονική διάρκεια πέραν των 3 ημερών θα είναι αναγκαία για την θέσπιση μιας κατά το δυνατόν έγκυρης διάγνωσης. Το χρονικό εύρος εξαρτάται σε αυτές τις περιπτώσεις από το βάθος μελέτης που θα χρειαστεί.
Καθίσταται λοιπόν απαραίτητη συνθήκη, για κάθε μία τέτοια περίπτωση, η αποδοχή πως μια χρονική διάρκεια πέραν των 3 ημερών θα είναι αναγκαία για την θέσπιση μιας κατά το δυνατόν έγκυρης διάγνωσης. Το χρονικό εύρος εξαρτάται σε αυτές τις περιπτώσεις από το βάθος μελέτης που θα χρειαστεί.

Προληψη & καρκινος τραχηλου μητρας: η σημασια του co-testing

Significance of Co-Testing in Cervical Cancer Prevention

Δημήτρης Χατζημπούγιας MD, MSc, PhD |

Dimitris Hatzibougias MD, MSc, PhD |

Το Aptima mRNA HPV Τεστ ανιχνεύει τον ιό του HPV μόνον εάν αυτός είναι ενεργοποιημένος. Συνεπώς, όταν μια γυναίκα κάνει το Aptima Τεστ θα ανησυχήσει, αν και μόνον αν υπάρχει λόγος να ανησυχήσει.
The ThinPrep® Pap test helps physicians detect the presence of abnormal cervical cells, and with the Aptima HPV mRNA Test to identify high-risk HPV mRNA that is indicative of the HPV infections most likely to lead to cervical disease.

Βλέποντας τον ασθενή πίσω από τα πλακίδια (slides)…

The patient behind the slide

Δημήτρης Χατζημπούγιας MD, MSc, PhD |

Dimitris Hatzibougias MD, MSc, PhD |

Πολύ συχνά, καθώς εκτελούμε τα καθημερινά μας καθήκοντα στο εργαστήριο, ξεχνάμε ότι το πλακίδιο (slide) κάτω από το μικροσκόπιο ή το δείγμα στον αναλυτή δεν είναι απλώς ένα δείγμα. Αντιστοιχούν σε ένα πρόσωπο, εσάς.
All too often, as we perform our daily tasks in the lab, we forget that the slide under the microscope or sample in the analyzer is not just a sample. They correspond to one person, you.

ΓΑΣΤΡΟ-ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

GASTRO-OESOPHAGEAL REFLUX

Δρ. Δημήτρης Χατζημπούγιας |

Dr. Dimitris Hatzibougias |

Συμπτώματα όπως 'κάψιμο' πίσω από το στήθος, σε συνδυασμό με αναγωγή υγρών πικρών στην γεύση, υποδηλώνουν παλινδρόμηση του περιεχομένου του στομάχου, πίσω στον οισοφάγο. Αυτό το φαινόμενο (Γαστρο-οισοφαγική Παλινδρόμηση - ΓΟΠ) έχει σαν επιπλοκή, λόγω του χρόνιου ερεθισμού του τοιχώματος του οισοφάγου, από τα υγρά του στομάχου, την σταδιακή μετατροπή της επιφάνειας του οισοφάγου σε επιφάνεια που προσομοιάζει την επιφάνεια του στομάχου (εντερική μεταπλασία του οισοφαγικού βλεννογόνου). Αυτή η κατάσταση είναι προκαρκινωματώδης και λέγεται ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ BARRETT.
Symptoms Such as 'burning' behind the chest, in combination with reduction of fluid bitter in taste, indicate his reflux of stomach contents back into the esophagus. This phenomenon (Gastro-oesophageal reflux - reflux) has a complication due to the chronic irritation of the wall of the esophagus, stomach acids, the gradual transformation of the surface of the esophagus to surface that resembles the surface of the stomach (intestinal metaplasía of esophageal Mucosa). This situation is premalignant called Oisophagos Barrett.

ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ Ο ΟΓΚΟΣ. ΜΕΤΑ ?

TUMOR REMOVED. THEN ?

Δρ. Δημήτρης Χατζημπούγιας |

Dr. Dimitris Hatzibougias |

Η φορμόλη (φορμαλδεΰδη 10% αραιωμένη, που χρησιμοποιείται για την μονιμοποίηση των παρασκευασμάτων) διεισδύει τον όγκο κατά 1 χιλιοστό/ώρα, με μέσο ρυθμό μονιμοποίησης τα 2-3 χιλιοστά / 24ωρο. Αυτό σημαίνει πως για μια "βιοψία" (ή ένα χειρουργικό παρασκεύασμα) με μέγεθος μιας μπάλας του γκόλφ, απαιτείται η έγκλεισή του σε φορμόλη 10%, ΙΔΑΝΙΚΑ εντός μιας ώρας από την χειρουργική αφαίρεσή του (ιδανική σχέση μονιμοποιητικού/βιοψίας 20:1).
The formalin (10% formaldehyde diluted, used for the fixation of the preparations) penetrating the volume at 1 mm / h and fixation average rate of 3.2 mm / 24. This means that for a 'biopsy' (or a surgical preparation) with a size of a golf ball, requires the inclusion of formalin 10%, ideally within one hour of surgical removal (ideal fixative / biopsy relation 20: 1).