.

Home

Home

Home


Διαπιστευμένες υπηρεσίες

Accredited services

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ navigate_nextMORE navigate_next

[/main_slide]

Κορυφαίες διαγνωστικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές

World-class diagnostic services at unbeatable prices

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ navigate_nextMORE navigate_next

[/main_slide]

Ταχύτητα-Εγκυρότητα-Αξιοπιστία
Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας

Swiftness – Validity – Dependability: The triptych of our success

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ navigate_nextMORE navigate_next

[/main_slide]
Logo ESYDLogo TUV
chevron_leftchevron_right

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

HISTOPATHOLOGY TESTS

Μελέτη ιστών για πιθανή διάγνωση δυσπλασίας, όγκου, καρκίνου, σαρκώματος, λεμφώματος, μελανώματος κλπ.
Tissue Study for diagnosis of dysplasia, tumor, cancer, sarcoma, lymphoma, melanoma, etc.

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

CYTOPATHOLOGY TESTS

Διεξαγωγή κυτταρολογικών εξετάσεων όπως τεστ ΠΑΠ, FNAB κλπ.
Proceeding cytopathology tests like Pap test, FNAB etc.

ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ

IMMUNOHISTOCHEMISTRY DEPARTMENT

Πολύτιμη τεχνική ανάλυσης του ιστού για την σαφή διαφορική διάγνωση των κακοήθων νοσημάτων
Valuable technical analysis of cell phenotype, for the differential diagnosis of malignant diseases

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

MOLECULAR TESTS

Εξειδικευμένες διαγνωστικές μοριακές τεχνικές για τον καθορισμό της πρόγνωσης της νόσου και των θεραπευτικών επιλογών.
Specialized molecular diagnostic techniques for the determination of disease prognosis and treatment options.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
APPLICATIONS

Φόρμα εξουσιοδότησης Ιατρού για ΝΕΚΡΟΤΟΜΗ

Doctor's authorization form for NEUTRAL


ΟΔΗΓΙΕΣ
INSTRUCTIONS

Δείγματα κυτταρολογίας (για γιατρούς)

Cytology samples transportation guidelines

Μέτρα προστασίας έναντι Φορμόλης

Safety guidelines for handling concentrated materials

Μη αποδεκτά δοχεία ή συνθήκες

Non-acceptable containers or conditions

Οδηγία λήψης ThinPrep Παπ Τεστ

ThinPrep Pap Test instructions

Οδηγίες παροχής δεύτερης γνώμης

Request form for second medical diagnosis

Οδηγίες αποστολής βιολογικών υλικών

Shipping of Biological material samplesΤι είναι η ιατρική ακριβείας (precision medicine); What does “precision medicine” mean?
Σύμφωνα με το National Institutes of Health, η ιατρική ακριβείας αποτελεί μία αναδυόμενη προσέγγιση για την αντιμετώπιση, αλλά και την πρόληψη ασθενειών, η οποία λαμβάνει υπόψη όχι μόνο την ατομική μεταβλητότητα στα γονίδια, αλλά και το περιβάλλον και τον τρόπο ζωής του κάθε ανθρώπου. Η προσέγγιση αυτή θα επιτρέψει στους γιατρούς και τους ερευνητές να προβλέπουν με μεγαλύτερη ακρίβεια ποια μέθοδος πρόληψης αλλά και ποια θεραπεία θα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα σε συγκεκριμένες ασθένειες, για συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων. Η προσέγγιση αυτή έρχεται στην ουσία σε αντίθεση με τη λογική «ένα για όλους», όπου η στρατηγική πρόληψης και αντιμετώπισης των ασθενειών αναπτύσσονται βάσει του μέσου ανθρώπου, μη λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές διαφορές τους.
According to the National Institutes of Health, precision medicine constitutes an emerging approach for the treatment as well as the prevention of diseases which takes into account not only the personal variability in genes but also the environment and the way of life of every patient. This approach will allow doctors and researchers to predict with greater accuracy which method of prevention and which method of treatment will glean the best result for specific ailments in specific groups of people. This approach comes in stark contrast to the “one size fits all” logic, in which the prevention and treatment strategy is developed with the “average human” as a template with no regard for the basic differences of every individual.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ MORE chevron_right ΛΙΓΟΤΕΡΑ LESS chevron_left
Τι είναι η FNA; What is FNA?
Στην περίπτωση που απαιτείται να συλλεχθεί υγρό ή πολύ μικρά τμήματα ιστού (για παράδειγμα μεμονωμένα κύτταρα αντί για ομάδες κυττάρων, όπως αυτά που περιλαμβάνονται στο υγρό γύρω από τον πνεύμονα), δύναται να γίνει με τη χρήση μιας εξέτασης που ονομάζεται βιοψία δια λεπτής βελόνης (FNA). Πραγματοποιείται με χρήση μιας λεπτής βελόνας.
In the occasion that fluid or very small pieces of tissue need to be collected (for instance singular cells instead of cell groups, like the ones contained in the fluid around the lung), a specialized procedure may be used that is called Fine Needle Biopsy (FNA). What differentiates “Microdiagnostiki” from the competition, allowing it to provide high diagnostic accuracy and trustworthiness? “Microdiagnostiki” guarantees the correct management and handling of the FNA sample in the following ways: -Every sample that turns up at the laboratory is checked both by a technician and a doctor to determine its suitability for creating a CELL BLOCK out of it. -Immediately afterwards, the sample goes through the following process:
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ MORE chevron_right ΛΙΓΟΤΕΡΑ LESS chevron_left

* Υποχρεωτικό πεδίο! * required! Τουλάχιστον 4 γράμματα! Al least 4 characters!

Τουλάχιστον 10 αριθμοί! Al least 10 numbers!

* Υποχρεωτικό πεδίο! * required! Μή έγκυρο email! Not valid email!

* Υποχρεωτικό πεδίο! * required! Τουλάχιστον 10 γράμματα! Al least 10 characters!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ SUBMIT Κάποια από τα απαιτούμενα πεδία της φόρμας δεν είναι συμπληρωμένα σωστά Some of the required fields of the form is not completed correctly. Το μήνυμά σας δεν έχει σταλεί. Παρακαλώ ελέγξτε τα στοιχεία που δώσατε και προσπαθήστε και πάλι. Your message has not been sent. Please check the information you entered and try again. Το μήνυμά σας έχει σταλεί. Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας. Your message has been sent. Thank you for contacting us.
Skip to content