ΓΑΣΤΡΟ-ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

GASTRO-OESOPHAGEAL REFLUX

Δρ. Δημήτρης Χατζημπούγιας |

Dr. Dimitris Hatzibougias |

Συμπτώματα όπως ‘κάψιμο’ πίσω από το στήθος, σε συνδυασμό με αναγωγή υγρών πικρών στην γεύση, υποδηλώνουν παλινδρόμηση του περιεχομένου του στομάχου, πίσω στον οισοφάγο. Αυτό το φαινόμενο (Γαστρο-οισοφαγική Παλινδρόμηση – ΓΟΠ) έχει σαν επιπλοκή, λόγω του χρόνιου ερεθισμού του τοιχώματος του οισοφάγου, από τα υγρά του στομάχου, την σταδιακή μετατροπή της επιφάνειας του οισοφάγου σε επιφάνεια που προσομοιάζει την επιφάνεια του στομάχου (εντερική μεταπλασία του οισοφαγικού βλεννογόνου). Αυτή η κατάσταση είναι προκαρκινωματώδης και λέγεται ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ BARRETT.

Symptoms Such as 'burning' behind the chest, in combination with reduction of fluid bitter in taste, indicate his reflux of stomach contents back into the esophagus. This phenomenon (Gastro-oesophageal reflux - reflux) has a complication due to the chronic irritation of the wall of the esophagus, stomach acids, the gradual transformation of the surface of the esophagus to surface that resembles the surface of the stomach (intestinal metaplasía of esophageal Mucosa). This situation is premalignant called Oisophagos Barrett.

Σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοιου είδους συμπτώματα, η παρακολούθηση από τον γαστρεντερολόγο κρίνεται απαραίτητη. Με την μέθοδο της ενδοσκόπησης λαμβάνονται βιοψίες (αν κριθεί απαραίτητο) και στέλνονται για διάγνωση/επιβεβαίωση παρουσίας νόσου BARRET, στον παθολογοανατόμο. Η πρόληψη, παρακολούθηση και η λεπτομερής εξέταση της βιοψίας, είναι ύψιστης σημασίας, αφού η πρώιμη διάγνωση κρίνεται καθοριστική για την αποτελεσματική θεραπεία και εξασφάλιση άριστης πρόγνωσης. Στην εικόνα (περιστατικό αρχείου του εργαστηρίου μας) τα βέλη αναδεικνύουν την παρουσία καλυκοειδών κυττάρων (Goblet Cells) τα οποία δεν θα έπρεπε να είναι παρόντα σε αυτή την ανατομική περιοχή (Γαστρο-οισοφαγική συμβολή).

If there are such symptoms, monitoring from the gastroenterologist is necessary. With the method of introspection taken biopsies (if necessary) and sent for diagnosis / confirmed presence of disease, Barrett to path. Prevention, monitoring and the detailed examination of the biopsy, it is of utmost importance, since the early diagnosis is considered essential to the effective treatment and ensure excellent prognosis. The Image File (incident of our lab) arrows show the presence kalykoeidṓn goblet cells (cells) which should not be present in this anatomical region (Gastro-oesophageal contribution).