ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ
IMMUNOHISTOCHEMISTRY DEPARTMENT

ΑΡΧΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΕΣΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ HOMESERVICESIMMUNOHISTOCHEMISTRY DEPARTMENT

Ανοσοϊστοχημεία (IHC) είναι η διαδικασία κατά την οποία αντισώματα χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση πρωτεϊνών (αντιγόνων) στα κύτταρα εντός ενός τμήματος οργάνου (για παράδειγμα το ήπαρ, το πάγκρεας ή τον μαστό).

Ένα δείγμα ιστού εισάγεται στο εργαστήριο για να εξεταστεί για μία ασθένεια, όμως υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειες που δεν μπορούν να προσδιοριστούν εύκολα. Πολλές ασθένειες, όπως πολλά είδη καρκίνου, μπορεί να μοιάζουν μεταξύ τους ή να εμφανίζουν παρόμοια κύτταρα κάτω από το μικροσκόπιο, έχοντας όμως διαφορετικές συμπεριφορές και διαφορετικές θεραπείες. Ο καλύτερος τρόπος για να ξεχωρίσει ο παθολογοανατόμος ποια είναι η πραγματική ασθένεια, είναι να ανιχνεύσει ειδικά μόρια σε αυτά τα κύτταρα, που δρουν ως δείκτες.

Η Ανοσοϊστοχημεία (IHC) είναι μια τεχνική που χρησιμοποιεί αντισώματα τα οποία μπορούν να αναζητήσουν, να εντοπίσουν και να προσκολληθούν σε αυτούς τους δείκτες, που είναι επάνω στα κύτταρα. Έτσι ο παθολογοανατόμος μπορεί να δει στο μικροσκόπιο την ένωση αντίσωμα-δείκτη. Έτσι αυξάνεται η πιθανότητα να κάνει μια ακριβή ταυτοποίηση.

Η Ανοσοϊστοχημεία (IHC) έχει βρει πολλές εφαρμογές στην ιατρική, ιδιαίτερα στη διάγνωση του καρκίνου. Τα λεμφώματα είναι μεταξύ των καρκίνων αυτά που εξαρτώνται περισσότερο από την IHC για τη σωστή διάγνωση, η οποία έτσι κι αλλιώς θα καθορίσει την σωστή απόφαση για θεραπεία.

Ενδεικτικά οι εξετάσεις αφορούν σε:

 • Προσδιορισμό ορμονικών υποδοχέων & φαρμακογενετικών δεικτών στον καρκίνο του μαστού (ER, PR, HER2, Ki67)
 • Ανίχνευση έκφρασης PD-L1 στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα
 • Ανίχνευση έκφρασης p16 σε πιθανή λοίμωξη από τον ιό HPV
 • Διερεύνηση Μικροδορυφορικής Αστάθειας με τη χρήση MMR πρωτεϊνών: MLH1, MSH2, MSH6, PMS2
 • Προσδιορισμό έκφρασης κυττάρων NK σε επαναλαμβανόμενες αυτόματες αποβολές
 • Προσδιορισμό έκφρασης ALK στον καρκίνο του πνεύμονα
 • Χρήση όλων των απαραίτητων αντισωμάτων για την διάγνωση και διαφορική διάγνωση (ταυτοποίηση) των όγκων

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ του εργαστηρίου Μικροδιαγνωστική

 • LEICA Bond Max
 • DAKO Autostainer Link 48

Διαδικασίες της Μικροδιαγνωστικής για την εξασφάλιση ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ:

 • Ετησίως συμμετοχή σε σχήματα ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ που
  διενεργούνται από κέντρα αναφοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο (UKNEQAS) και την Φιλανδία (LABQUALITY).
 • Όλες οι εξετάσεις γίνονται με ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΡΤΥΡΑ.
 • Οι εξετάσεις ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ σύμφωνα με το πρότυπο διαπίστευσης ιατρικών εργαστηρίων ISO15189:2012.
 • Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Immunohistochemistry

Immunohistochemistry (IHC) is the name of the procedure during which antibodies are being used to detect proteins (antigens) in the cells of a section of an organ (for instance the liver, the pancreas or the breast).

When a tissue sample is sent to the laboratory, it is sent in order to be examined for a disease. However, there can be a number of details which cannot be easily identified. A number of diseases, like some types of cancer, may look similar to one another or they might present similar cell structure under the microscope, while exhibiting different behavior and needing different treatment. The best way for a pathologist to determine which is the actual disease made apparent in the sample is to detect specific molecules in the cells that act as markers.

Immunohistochemistry (IHC) is a technique that uses antibodies which can seek out, detect and attach themselves to these markers exhibited on the surface of cells. In this way, the pathologist is able to see under the microscope the fusion between antibody and marker. This in turn increases the likelihood of an accurate identification.

Immunohistochemistry (IHC) has found a large number of application in medicine, particularly in relation to the diagnosis of cancer. Lymphoma is one of the types of cancer which are most dependent on IHC for a successful diagnosis which will, in any case, also lead to the correct decision concerning the treatment. Indicatively, the tests apply on the following:

 • Identification of hormonal receptors and pharmacogenetic markers in breast cancer (ER, PR, HER2, Ki67)
 • Identification of PD-L1 expression on non-small-cell lung cancer.
 • Identification of p16 expression of possible HPV infection
 • Investigation of microsatellite instability with the use of MMR proteins: MLH1, MSH2, MSH6, PMS2
 • Determination of NK-cells expression in repeated automatic rejections
 • Determination of ALK expression in lung cancer
 • Implementation of all the necessary antibodies for the successful diagnosis as well as the differential diagnosis (identification) of tumors.

IMMUNOHISTOCHEMISTRY PLATFORMS that our laboratory uses:

 • LEICA Bond Max
 • DAKO Autostainer Link 48

Quality assurance processes that "Microdiagnostiki" employs:

 • Annual participation in EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT schemes in collaboration with centers in the U.K (UKNEQAS) and Finnland (LABQUALITY) that act as benchmarks.
 • Every test is performed with INTERNAL CONTROLS
 • Systematically, tests are ACCREDITED as per ISO 15189:2012 international medical accreditation.

Contact us should you wish to receive more information.