ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
QUALITY IMPROVEMENT

ΑΡΧΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΕΣΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ HOMESERVICESQUALITY IMPROVEMENT

esyd


ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Η διασφάλιση της ποιότητας είναι ένας παράγοντας μη διαπραγματεύσιμος για τη Μικροδιαγνωστική. Θεωρούμε χρέος μας, τόσο από ιατρικής όσο και από ανθρώπινης πλευράς, να εργαστούμε με γνώμονα την εξάλειψη οποιουδήποτε λάθους ώστε η τελική διάγνωση που θα προσφέρουμε να είναι ακριβής και άνευ αμφισβήτησης. Το ανθρώπινο λάθος είναι ένας παράγοντας τον οποίον αναγνωρίζουμε και φυσικά θεωρούμε ότι δεν μπορεί ποτέ να εξαλειφθεί στο 100% από οποιοδήποτε κλάδο, όχι μόνο τον ιατρικό, αλλά από την αρχή της πορείας της η Μικροδιαγνωστική έθεσε ως προτεραιότητα την ελαχιστοποίησή του.

Για το λόγο αυτό, λειτουργούμε σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, εφαρμόζουμε επίσημα αναγνωρισμένες πρακτικές, έχουμε πιστοποιηθεί από επίσημους φορείς, τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, και έχουμε αναπτύξει ένα εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας που μας επιτρέπει να κινούμαστε στο χώρο μας με ορθό τρόπο, σεβόμενοι πάντα την επιστήμη μας, αλλά κυριότερα τον άνθρωπο-ασθενή. Ενδεικτικά πιο κάτω, κάποια σημεία της εσωτερικής διαδικασίας της διασφάλισης ποιότητας.

 • Ιατροί του εργαστηρίου συμμετέχουν εβδομαδιαίως σε εσωτερικό ογκολογικό συμβούλιο, όπου το σύνολο των ιατρικών ειδικοτήτων συζητά, συγκρίνει τα ευρήματά του και συναποφασίζει για την όψιμη θεραπευτική/διαγνωστική προσέγγιση, εξατομικευμένα.
 • Αναπαραγωγιμότητα: Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, πραγματοποιείται, στα πλαίσια επανελέγχου, τυχαία δειγματοληψία σε αρχειοθετημένο υλικό και ακολουθεί σύγκριση αποτελεσμάτων και διαμόρφωση νέας διάγνωσης.
 • Επαναληψιμότητα: Κάθε μήνα οι ιατροί ανασύρουν από το αρχείο του εργαστηρίου τα περιστατικά στα οποία έθεσαν διάγνωση και τα επανεξετάζουν. Τυχόν αποκλίσεις από την αρχική διάγνωση καταγράφονται.
 • Έπαλήθευση: Κάθε περιστατικό που αποτελείται από κυτταρολογικό & ιστολογικό υλικό (πχ FNAB & βιοψία) εξετάζεται πάντα μαζί από τον ιστοπαθολόγο και κυτταρολόγο, στα πλαίσια επαλήθευσης και διασφάλισης ποιότητας.
 • Η ιστολογική εξέταση αποτελεί την gold standard μέθοδο αξιολόγησης του κυτταρολογικού δείγματος.
 • Διενεργείται ετησίως εξωτερικός έλεγχος ποιότητας, με διαπιστευμένα κέντρα του εξωτερικού (Μεγάλη Βρετανία & Φινλανδία).
 • Όλα τα περιστατικά ανεξαιρέτως εξετάζονται πάντα τουλάχιστον από 2 ιατρούς (πλακίδια & γραπτό πόρισμα).
 • Το εργαστήριο χρησιμοποιεί ως εργαλείο ποιότητας τη συνεχή βελτίωση, και κάθε χρόνο αποτιμά τον εξωτερικό έλεγχο. Γι’ αυτό, η επανάληψη των μετρήσεων (αστοχιών-επιτυχιών) και ο καθορισμός στόχων βελτίωσης, συμβάλει στο να πραγματοποιείται εξωτερικός έλεγχος μία φορά το έτος ανά εξέταση (Kaizen-continual improvement). Ο εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος ελαχιστοποιεί την αβεβαιότητα του αποτελέσματος.
 • Οι ειδικές χρώσεις της ανοσοϊστοχημείας/ανοσοκυτταροχημείας ελέγχονται πάντα με εσωτερικούς μάρτυρες (υπάρχει λίστα-control database)

Η Μικροδιαγνωστική είναι ένα από τα ελάχιστα εργαστήρια στην Ελλάδα, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που έχει καταφέρει να διαπιστεύσει όλα τα πεδία ιατρικών υπηρεσιών που παρέχει, όπως:

Ιστολογική τεχνική – χρώση (H&E)

Ιστοχημικές χρώσεις
Το σύνολο των βασικών χρώσεων

Ανοσοϊστοχημικές χρώσεις
Οι σημαντικότερες ανοσοχρώσεις για
διάγνωση ή με ρόλο βιοδείκτη

esyd


Important matters you should be aware of:

Quality assurance is simply non-negotiable for Microdiagnostics. We consider it our duty, both from a medical as well as a simply human perspective, to aim towards the eradication of any possible error so that the final diagnosis we provide may be both accurate and undisputed. Human error is a factor whom we recognize and we, of course, believe that it is impossible to 100% be removed, not only in the medical field but in any sector. However, Microdiagnostics has made it a primary goal ever since its first steps to minimize it as much as possible.

It is for this reason that we operate based on internationally recognized standards, that we apply officially recognized practices, have been certified by accredited institutions both international and domestic and have developed an internal quality assurance system that allows us to function in a way that is appropriate and respectful both towards our science as well as towards our patients as persons.

Here are some indicative aspects of our internal quality assurance procedure:

 • The laboratory doctors participate in a weekly, internal, Tumor Board Meeting during which doctors from every specialty discuss, compare their findings and co-decide for the most appropriate therapeutic/diagnostic approach on an individualized basis.
 • Repeatability: As part of a reevaluation program we conduct random sampling tests on our archived material from previous cases during regular intervals and we test for consistency of results and the need to formulate a new diagnosis.
 • Repetition: Every month our doctors consult the archives of our laboratory for the cases which they diagnosed and check them again. Any divergence from the initial diagnosis is noted down.
 • Verification: Each case that contains cytology or histology samples (e.g FNAB & biopsy) is checked both by a histopathologist and a cytologist that work in tandem, to assure the validity and high quality of the results.
 • Histology examination is the gold standard for any cytology sample testing.
 • An annual quality assurance external evaluation takes place with international certified laboratories (UK & Finland)
 • Every case, with no exceptions, is tested by at least two doctors (slides & written report)
 • The laboratory uses continuous improvement as a quality assurance tool and takes the yearly external evaluation into account in that regards. As such, the review of the results (successes & failures) as well as the setting of improvement goals contributes to the fact that a yearly external evaluation for every case takes place (Kaizen-continual improvement). The external quality evaluation minimizes the uncertainty of results.
 • The special stains used in immunohistochemistry/immunocytochemistry are always checked against our internal control database of samples that provide for both positive and negative control of the results

 

Microdiagnostics is one of the very few laboratories in Greece, whether public or private, that has managed to become certified across every level of medical services that it provides, like:

Histological examination and interpretation

Histological technique – staining (H&E)

Histochemical stains:
The entirety of the basic stains

Immunohistochemical stains: The most important immunostains for diagnosis or with a role as biomarker

Cytological Examination - FNAB

Cytological Examination – CELLBLOCK

Cytological Examination –PAP Smear

Cytological Examination – Liquid-based cytology