ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Medical confidentiality – How to receive test results

ΑΡΧΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΕΣΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ HOMESERVICESMedical confidentiality – How to receive test results

Το εργαστήριό μας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε ότι αφορά το ιατρικό απόρρητο του ασθενή. Τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας αντιμετωπίζονται ως αυστηρώς προσωπικά και απόρρητα, σύμφωνα με την Νομοθεσία (Ν.2472/1997)

Τρόποι παραλαβής ιατρικών αποτελεσμάτων

  1. Αυτοπροσώπως με επίδειξη ενός επίσημου εγγράφου (ταυτότητα, διαβατήριο, ασφαλιστικό βιβλιάριο, δίπλωμα οδήγησης).
  2. Μέσω εταιρείας ταχυαποστολής (courier) με δική σας ευθύνη.
  3. Μέσω τρίτου ατόμου εξουσιοδοτημένου από εσάς. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι θεωρημένη από Δημόσια Αρχή (Αστυνομία, ΚΕΠ) και να αναγράφεται ρητώς ο λόγος έκδοσής της (πχ. «εξουσιοδότηση για παραλαβή συγκεκριμένων ιατρικών αποτελεσμάτων από το συγκεκριμένο διαγνωστικό κέντρο»)
  4. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Στείλετε μήνυμα στην διεύθυνση pathology@microdiagnostics.gr και κατόπιν θα λάβετε τηλεφωνική κλήση για επιβεβαίωση (για λόγους ασφαλείας). Το αποτέλεσμά σας θα σταλεί συνημμένο σε απαντητικό κρυπτογραφημένο μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας σας.
  5. Κάνετε Log In στην ιστοσελίδα μας και αφού λάβετε στο κινητό σας τηλέφωνο ή στο email σας τους αντίστοιχους κωδικούς, μπορείτε να κατεβάσετε το πόρισμα της ιστολογικής, κυτταρολογικής, μοριακής εξέτασής σας (download).

Medical confidentiality – How to receive test results

Our laboratory is extremely sensitive when it comes to the mater of doctor-patient confidentiality. The results of your tests are treated as strictly confidential and personal documents, in keeping with the law (Ν.2472/1997).

Ways to get your test results

  1. In person, after showing some form of official personal identification (ID, passport, driver’s license, social security booklet)
  2. By courier mail, under your responsibility
  3. Through an authorized third person. The authorization must be verified by an official Institution (KEP, Police office) and clearly state the reason for which it is issued (e.g “for the receival of specific test results from a specific diagnostic center”)
  4. By e-mail. You need to send a filled application form attached to our email address pathology@microdiagnostics.gr After that you will receive a phone call by us as confirmation, for security reasons. The results will be sent to you as an attachment in an encrypted reply e-mail at your e-mail address.
  5. Log in to our website and after receiving the relevant codes on your mobile phone or e-mail, you can download the result of your histology/cytology report & molecular test.