ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
HISTORY AND MISSION

ΑΡΧΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΕΣΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ HOMESERVICESHISTORY AND MISSION

ΙΣΤΟΡΙΑ

HISTORY

Το ιδιωτικό Eργαστήριο Ιστοπαθολογίας, Κυτταρολογίας & Μοριακής Διαγνωστικής, Μικροδιαγνωστική-Χατζημπούγιας παρέχει υπηρεσίες σε ιατρούς και κλινικές της Β. Ελλάδας από το 1979. Η ιατρική ομάδα και το άριστα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό του Εργαστηρίου εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες και εξειδικευμένες διαγνωστικές τεχνικές για την ολοκληρωμένη ανάλυση βιοψιών και υγρών, συμβάλλοντας έγκαιρα και αξιόπιστα στον καθορισμό της πρόγνωσης και της θεραπείας των νοσημάτων.
Η ανάγκη για μια Διάγνωση γρήγορα, με ακρίβεια και αξιοπιστία καθίσταται σήμερα απαραίτητη, διότι όσο ακριβέστερη είναι η διάγνωση της ιστολογικής-κυτταρολογικής & μοριακής εξέτασης, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες ο ασθενής να λάβει την σωστή, εξατομικευμένη και στοχεύουσα θεραπεία. Για τον λόγο αυτό η Μικροδιαγνωστική αποτελεί έναν πολύτιμο συνεργάτη για τους ιατρούς και τις κλινικές, προσδίδοντας αξία στις υπηρεσίες τους με την εγκυρότητα και τη συνέπεια που διέπει το Διαγνωστικό Κέντρο για περισσότερο από 40 χρόνια.

The Private Laboratory Of Histopathology, Cytopathology & Molecular Diagnostics “Microdiagnostiki”, owned by doctors Ioannis and Dimitris Hatzibougias has been offering its services to doctors, clinics and medical professionals of N. Greece since 1979. The laboratory’s medical team and its exceptionally well-trained personnel provide a comprehensive analysis of biopsies with the most modern and specialized diagnostic methods available, thus contributing to the timely and trustworthy diagnosis and treatment of various illnesses and diseases. The need for an accurate, trustworthy and fast diagnosis has become a thing of paramount importance since the chances that the patient has to receive a correct, personalized and targeted treatment hinge on the accuracy of the histological diagnosis. It is specifically for this reason that “Microdiagnostiki” can count itself amongst the most prized partners that doctors and clinics have at their disposal, adding value to their services through the trustworthiness and consistency that have come to be synonymous with the Diagnostic Center in its more than 35 years of operation.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ

MISSION

Η συνεχής υποστήριξη του δικτύου των συνεργαζόμενων ιατρών και ιατρικών κέντρων μέσω των αξιόπιστων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών διάγνωσης, σε γρήγορο χρόνο και με το λιγότερο δυνατό κόστος.
Η διαρκής συμμετοχή του κέντρου μας σε Προγράμματα Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου (External Quality Assessment-EQA) και η επιτυχής διαπίστευση (accreditation) όλων των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών.
Ακριβής και έγκυρη διάγνωση σημαίνει ορθός καθορισμός της πρόγνωσης, της θεραπείας και συνεπώς της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.

The continued support of our network of collaborating doctors and medical centers by providing trustworthy and comprehensive diagnostic services, with a short turnover time and at the lowest possible cost. We believe that an accurate and definitive diagnosis must account for a correct prognosis of the ailment, for the therapeutic treatment and thus for the patient’s quality of life.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ

VISION

Η καθιέρωση της Μικροδιαγνωστική-Χατζημπούγιας στη συνείδηση του κλινικού ιατρού και του ασθενή, ως η κατεξοχήν ποιοτική λύση για μία αξιόπιστη και ταχεία διάγνωση ακριβείας και η συνεχής εξέλιξη και πρόοδος του διαγνωστικού κέντρου, έχοντας πάντα ως πυρήνα σκέψης τον άνθρωπο ασθενή.

The establishment of “Microdiagnostiki” in the mind of the doctor, of the medical center as well as that of the patient of the as the go-to quality option for a trustworthy, accurate and fast diagnosis as well as the continuous development of the diagnostic center, with the patient being always the focal point of our efforts.