ΛΙΣΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΕΣΛΙΣΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ HOMESERVICES

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ISO 15189:2012 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ:
ALK CA125
BER EP-4 CD10
CARLETININ CD123
CD138 CD15
CD30 CD20
CD45 CD23
CD4 CD3
CD8 CD31
CK20 CD33
CK7 CD34
CYCLIN D1 CD5
ER CD56
GATA-3 CD57
HER-2 CD68
KI-67 CD79
MUM1 CDH17
P63-H-CALDESMON CDX2
PD-L1 CEA
PR CHROMOGRANIN
ROS-1 CK19
TTF1 CK5, 6
CK8/18
ΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ C-KIT/CD117
CKΑΕ1/ΑΕ3
A1-ANTICHYMOTHRYPSIN CLAUDIN-4
A1-ANTITHRIPSYN C-MYC
AFT COLLAGEN-IV
A-INHIBIN DESMIN
AMACR DESMOGLEIN 3
ANNEXIN DOG-1
ANTI-INI-1 E-CADHERIN
AREG EMA
ARG-1 EREG
BAP-1 ERG
BCL-2 FIBRINOGEN
BCL-6 FLI-1
BETA-CATENIN FOXP3
C3C
CA 19-9
GANGLIOSIDE STAT 6
GCDFP15 SYNAPTOPHYSIN
GLYCOPHORIN A TdT
GLYPICAN-3 THYROGLOBULIN
H-CALDESMON TIA-1
HHV-8 VILLIN
HMB-45 VIMENTIN
IgA WT1
IgG
IgG4
IgM
INSM1
KAPPA
LAMDA
LANGERIN
MELAN A
MLH1
MSH2
MSH6
NAPSIN A
NEUROFILAMENT-NF
NKX3.1
NTRK1,2,3
OCT 3/4
P120
P16
P40
P53
P63
PASE
PAX-5
PAX-8
PHH-3
PMS2
PODOPLATIN/D2
PSA
PSAP
RCC
SDH
SOX10