ΤΑΧΕΙΑ ΒΙΟΨΙΑ
Frozen Section

ΑΡΧΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΕΣΤΑΧΕΙΑ ΒΙΟΨΙΑ HOMESERVICESFrozen Section

Ο κρισιμότερος παράγοντας κατά τη διενέργεια μιας ταχείας βιοψίας είναι ο χρόνος, καθώς η χειρουργική ομάδα χρειάζεται τα αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που ο ασθενής βρίσκεται υπό ολική αναισθησία.

Η επιστημονική ομάδα της ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ εγγυάται γρήγορη και σαφή απάντηση της ταχείας βιοψίας. Ο εκτιμώμενος χρόνος (TAT) είναι 15’ με 20’ λεπτά της ώρας, από την στιγμή λήψης του δείγματος.

Η Ταχεία Βιοψία (διεγχειρητική εξέταση ιστών – frozen section) θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές και δύσκολες διαδικασίες, κατά την οποία  ο Ιστοπαθολόγος (Παθολογοανατόμος) καλείται να αποφασίσει ορθά και να απαντήσει εξίσου ορθά εντός μικρού χρονικού διαστήματος στον Χειρουργό, εν ώρα χειρουργείου.

Ο όρος «Ταχεία Βιοψία» αναφέρεται στην εξέταση ιστού ο οποίος λαμβάνεται και εξετάζεται κατά τη διάρκεια μιας εγχείρησης (και όχι ύστερα από την ολοκλήρωση της) ώστε να αποκτήσει ο χειρούργος μια πρώιμη διάγνωση ενόσω η εγχείρηση ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για παράδειγμα η εξέταση αυτή δύναται να πληροφορήσει τον χειρούργο για το αν μια ύποπτη μάζα που εντοπίζεται είναι μη-καρκινική και άρα επιτρέπει συντηρητικότερη αντιμετώπιση ή αν, για παράδειγμα, ένας λεμφαδένας στη μασχάλη περιέχει καρκινικά κύτταρα, απαιτώντας να αφαιρεθεί όλος ο τοπικός λιπώδης ιστός και ο λεμφαδένας.

Frozen-section
Καθώς το πινέλο και το μπλοκ που περιέχει τον ιστό, ακουμπούν τη λεπίδα, μια πολύ λεπτή τομή θα αρχίσει να διαμορφώνεται κάτω από το πινέλο.

Καθώς το πινέλο και το μπλοκ που περιέχει τον ιστό, ακουμπούν τη λεπίδα, μια πολύ λεπτή τομή θα αρχίσει να διαμορφώνεται κάτω από το πινέλο.

Οι κυριότεροι λόγοι εφαρμογής της Ταχείας Βιοψίας είναι:

  • Έλεγχος της καθαρότητας των ορίων χειρουργικής εκτομής.
  • Καθορισμός αν η εξεταζόμενη βλάβη είναι φλεγμονώδης, καλοήθης ή κακοήθης.
  • Έλεγχος για συνύπαρξη κακοήθους νεοπλάσματος με φλεγμονώδεις αλλοιώσεις (π.χ. ελκώδης κολίτιδα με ανάπτυξη καρκίνου) που θα αλλάξει το πλάνο του χειρουργείου.
  • Έλεγχος για μετάσταση σε λεμφαδένες.
  • Εκτίμηση φρουρού λεμφαδένα (το πόρισμα της ταχείας βιοψία θα καθορίσει αν θα γίνει εκτεταμένος λεμφαδενικός καθαρισμός ή όχι).
  • Ψηλαφητή αλλοίωση στον μαστό, όπου η προηγηθείσα κυτταρολογική εξέταση απέβη ανεπαρκής.
  • Για λόγους ταυτοποίησης ιστού (π.χ. αναγνώριση παραθυρεοειδικών σωματίων).

 

Παρόλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις που η Ταχεία Βιοψία δεν συνιστάται ή έχει χαμηλή ειδικότητα. Μερικές τέτοιες παθήσεις είναι:

  • Καλοήθεις αλλά προβληματικές αλλοιώσεις του μαστού (σκληρυντική αδένωση, άτυπη υπερπλασία πόρων, κ.α) πρέπει να μελετώνται για οριστική διάγνωση μόνο σε μόνιμες τομές παραφίνης.
  • Αγγειοβριθή κοκκιωματώδη ιστό που μπορεί να έχει ατυπίες και να μιμηθεί σαρκώματα ή καρκινώματα.
  • Αλλοιώσεις ακτινοθεραπείας που μπορεί να μιμηθούν σάρκωμα.
  • Περιπτώσεις μελαγχρωστικών αλλοιώσεων λόγω εξαντλήσεως του ιστού στον οποίο πιθανότατα να αντιπροσωπεύονται οι παράμετροι προγνωστικής αξίας του μελανώματος (πχ βάθος ανάπτυξης κατά Breslow). To ίδιο ισχύει και σε υλικό λεμφαδένα φρουρού σε ασθενείς με μελάνωμα.

The most critical factor when performing a Frozen Section is, expectedly, time. This is the case as a Intraoperative Consultation is performed when the surgical team is in need of the results as soon as possible in order to minimize the time in which the patient is under total anaesthesia.

The scientific team of MICRODIAGNOSTIKI guarantees an answer that is both clear in meaning as well as fast in delivery when performing a frozen section. The expected turnover time (TAT) is 15’ to 20’ minutes from the time the specimen is received.

A frozen section is considered one of the most crucial as well as tasking procedures, as the histopathologist has to provide a clear and correct answer in a very limited time frame to the surgeon, who is meanwhile still operating in the surgical theater.

The procedure, which is performed in order for the surgeon to get a preliminary diagnosis while the surgery is still ongoing, can, for instance, let the surgeon know whether a suspicious mass that he has come upon is noncancerous and thus allows for a more conservative approach or whether is shows cancerous growth and thus a total removal of the lymph node and the local fat tissue is necessary.

Frozen-section

 

In brief, the most common reasons to perform a Frozen Section are:

  • To check the cleanliness of the surgical excision margins
  • To determine if the mass under examination is benign, malignant or caused by inflammation
  • To check whether a malignant neoplasm is present alongside inflammatory distortions (e.g. ulcerous colitis with cancerous growths), which will alter the plan of the surgery
  • To check for a metastasis to the lymph nodes
  • To check the sentinel lymph node (the outcome of the biopsy will determine whether an extensive lymphnode cleansing is necessary or not)
  • Palpable distortion of the breast tissues, for which the cytological examination was inconclusive
  • In order to determine a type of tissue.

Having mentioned the above it is also useful to know that there exist a number of cases for which Frozen Section is not recommended or simply offers sub-optimal results. Some examples are found in the following cases:

  • Benign yet problematic distortions of the breast (sclerosing adenosis, atypic huperplasia of the pores et al) have to be examined for a conclusive diagnosis only in permanent paraffin sections.
  • Vascularized granulomatous tissue that may show atypical characteristics and imitate sarcomas or carcinomas
  • Distortions caused by radiotherapy and which can imitate sarcomas
  • Cases of hyperpigmented distortions caused by tissue exhaustion and on which parameters of prognostic value for melanoma (e.g. growth depth per Breslow) might be present. The same could be true for specimens stemming from the sentinel lymphnode in patients with melanoma.