ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
HISTOPATHOLOGY TESTS

ΑΡΧΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΕΣΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HOMESERVICESHISTOPATHOLOGY TESTS

Η ιστολογική εξέταση αφορά την εξέταση ιστικών δειγμάτων κάτω από το μικροσκόπιο. Τα δείγματα υπόκεινται σε επεξεργασία και απαιτούν μια σειρά από προπαρασκευαστικές ενέργειες για να εξεταστούν και αναλυθούν, ανάλογα με το είδος του ιστού και το είδος της εξέτασης που ζητείται.

Για την εξαγωγή διαγνωστικών συμπερασμάτων άμεσα κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης, διενεργείται «ταχεία βιοψία».

Δείγματα που ορίζονται ως μεγάλα περιλαμβάνουν ολόκληρα όργανα ή τμήματα αυτών, τα οποία αφαιρούνται με την εγχείρηση. Παραδείγματα μπορεί να αποτελούν μια μήτρα που αφαιρείται με υστεροτομία, το παχύ έντερο ύστερα από μια κολεκτομή, ή οι αμυγδαλές ύστερα από μια αμυγδαλεκτομή.

Μικρά δείγματα αποτελούν οι βιοψίες, που αποτελούν μικροσκοπικά τμήματα ιστού, για τον προσδιορισμό της διάγνωσης, πάνω στην οποία θα βασιστεί περαιτέρω η θεραπεία και η επιλογή της επέμβασης.

Οι ιστολογικές εξετάσεις αφορούν στους ακόλουθους τομείς:


Ηistological examination refers to the process of examining histological samples under the microscope. The samples are subjected to processing and need a series of preparatory steps in order to be examined and analyzed depending on the type of tissue and the type of examination required.

Whenever there is a need for an immediate diagnosis during the performance of a surgery, a frozen section is performed.

Specimens that are classified as large include entire organs or pieces of them, which have been removed during surgery. Examples can include a uterus removed with the performance of a hysterectomy, the large intestine removed with a colectomy or the tonsils removed after a tonsillectomy.

Small specimens are biopsies obtained from all kind of organs, to determine the diagnosis, upon which treatment decisions are depended.

In general histological examinations can be classified under the following categories:

+ - ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ BREAST HISTOPATHOLOGY
Η συμβολή του παθολογοανατόμου, στις παθήσεις του μαστού, εντοπίζεται στις εξής παραμέτρους:
 • Διάγνωση της νόσου.
 • Εκτίμηση της επάρκειας της θεραπείας και της πρόγνωσης.
Ως διαγνωστικές τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
 • η Fine Needle Aspiration Biopsy (FNA-λήψη και εξέταση  μεμονωμένων κυττάρων από την ύποπτη περιοχή) ή
 • η Core Biopsy (λήψη μικρού τμήματος ιστού από την ύποπτη περιοχή). Σε περίπτωση ανάπτυξης όγκου στον μαστό, τότε η εξέταση από τον ιστοπαθολόγο (παθολογοανατόμο) θα δώσει τις ακόλουθες πληροφορίες, απαραίτητες για την περαιτέρω θεραπευτική προσέγγιση και πρόγνωση:

Υπόδειγμα μαστογραφίας από ογκεκτομή με καρκίνωμα που σημαδεύεται με καλωδιακή καθοδήγηση (βελόνα) εντοπισμού. Το τελικό μεταλλικό κλιπ σηματοδοτεί την περιοχή λήψης βιοψίας δια βελόνης (core needle biopsy), ενώ η βελόνα διαπερνά κατά μήκος τον όγκο.

 • Ιστολογική διαβάθμιση (grade)
 • Σταδιοποίηση του όγκου (stage)
 • Ύπαρξη λεμφαγγειακών διηθήσεων
 • Εκτίμηση χειρουργικών ορίων εκτομής
 • Ύπαρξη μεταστατικών εστιών σε λεμφαδένες
 • Εκτίμηση της έκφρασης ορμονικών υποδοχέων και της cerbB-2 πρωτεϊνης για αντι-HER-2 θεραπεία
A pathologist’s contribution concerning ailments that appear on the breast is found in the following actions:
 • Diagnosing the ailment
 • Determining whether the prognosis and subsequent treatment are commensurate
The two primary techniques used for diagnostic purposes in this case are:
 • Fine Needle Aspiration Biopsy (FNA or FNAB) for the collection and testing of individual cells from the area under examination
 • Core Biopsy (the collection of a small piece of the suspect tissue). In case a tumor in the breast is found, the examination by the pathologist is going to provide the medical team with the following information which are crucial for the subsequent prognosis and treatment:
 
 • Histological grading
  Sample of mammography depicting a cancerous lumpectomy marked with a localization needle. The needle intersects the tumor lengthwise and the clip marks the area of the core biopsy.  
 • Stage of the tumor
 • Existence of lymphatic infiltrates
 • Appraisal of surgical margins
 • Existence of metastatic spots on lymph nodes
 • Appraisal of hormonal receptors existence as well as cerbB-2 receptors for anti-HER-2 treatment
+ - ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ HISTOPATHOLOGY OF THE FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM
Οι παθήσεις του γενετικού συστήματος της γυναίκας αφορούν σε παθήσεις του αιδοίου, του κόλπου, της μήτρας (εξωτράχηλος, ενδοτράχηλος, ενδομήτριο, μυομήτριο) και των εξαρτημάτων (ωοθήκες, σάλπιγγες). Το εργαστήριό μας εγγυάται τον ενδελεχή ιστολογικό έλεγχο του δείγματος ή του χειρουργικού παρασκευάσματος , για τον προσδιορισμό της τελικής διάγνωσης.
Μερικές από τις σημαντικότερες νόσους και εκτιμήσεις:
-Κονδυλώματα αιδοίου
-Καρκίνος τραχήλου μήτρας
-Καρκίνος ενδομητρίου
-Λειομύωμα (ινομυώματα) μήτρας
-Προσδιορισμός ημέρας καταμήνιου κύκλου του ενδομητρίου
-Υπερπλασία του ενδομητρίου
-Έλεγχος στο υλικό αποβολής του κυήματος
-Ορώδης κύστη οωθήκης
-Ορώδες, ορώδες/βλεννώδες καρκίνωμα οωθήκης
-Ορώδες κυσταδένωμα οωθήκης
The ailments that can afflict the female reproductive system can include ailments of the vulva, of the vagina, of the uterus (ectocervical, endocervical, endometrial, myometrial) as well as of the appendages (fallopian tubes, ovaries). The most common of those are:
+ - ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΑ HISTOPATHOLOGY OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM
Συχνές παθήσεις του ανδρικού γεννητικού συστήματος:
 • υπερπλασία του προστάτη αδένα (αδενωματώδης υπερπλασία)
 • χρόνια προστατίτιδα
 • καρκίνωμα του προστάτη αδένα
 • ορχίτιδα
 • όγκοι του όρχεως και του οσχέου
 • φλεγμονώδεις παθήσεις και οι όγκοι του πέους
Ενδεικτικά δείγματα προς εξέταση:
 • Βιοψίες προστάτη δια βελόνης για τον αποκλεισμό παρουσίας όγκου. Για την ακριβή διάγνωση το υλικό βιοψίας εξαντλείται, ύστερα από εξασφάλιση άβαφων τομών στο αρχείο μας, για την διενέργεια ανοσοϊστοχημείας εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Διενεργούνται διπλές ή και τριπλές χρώσεις, ώστε να μειώνεται το συνολικό κόστος, χωρίς να απειλείται η αξιοπιστία της ανοσοϊστοχημείας.
 • Διουρηθρική εκτομή προστατικού ιστού (TURP-TURIS). Το υλικό υπό προϋποθέσεις εξαντλείται, για να επιτευχθεί η ακριβέστερη δυνατή και αξιόπιστη διάγνωση.
 • Βιοψίες όρχεος – όρχεων – εκτίμηση αζωοσπερμίας, υποσπερματογένεσης.
 • Βιοψίες ή χειρουργικά παρασκευάσματα λόγω παρουσίας όγκων, ή για αποκλεισμό όγκου σε περίπτωση ογκόμορφων αλλοιώσεων, όπως
 • Ορχεκτομή
 • Ριζική προστατεκτομή
Common ailments afflicting the male reproductive system include:
 • Hyperplasia of the prostate gland (adenomatous hyperplasia)
 • Chronic prostatitis
 • Carcinoma of the prostate gland
 • Orchitis
 • Testicular and scrotum tumors
 • Inflammations and tumors of the penis
Some indicative actions performed by the pathologist in this subgroup of histopathology include:
 • Needle prostate biopsies to determine the presence of a tumor. To assure an accurate diagnosis the biopsy material is exhausted after procuring unstained samples from it for our archive in order to be in a position to perform immunohistochemistry examinations at a later point in time if the need arises. Double or triple stains are performed to reduce costs without compromising the validity of the immunohistochemistry tests.
 • Transurethral resection of the prostate (TURP). If the need arises we exhaust the collected material to achieve the most accurate and conclusive diagnosis possible.
 • Testicular biopsies – azoospermia and ypospermatogenesis appraisals
 • Orchiectomies
 • Radical prostatectomies
+ - ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ HISTOPATHOLOGY OF THE HUMAN UROLOGICAL SYSTEM
Συχνές παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος του ανθρώπου: δυσουρία, αιματουρία, νυκτουρία, ενούρηση, ακράτεια, πολυουρία, επίσχεση ούρων, ορχεοδυνία, κολικός νεφρού, υπερπλασία προστάτη αδένα, χρόνια προστατίτιδα, καρκίνος προστάτη αδένα, θηλώματα ουροδόχου κύστης, καρκίνος ουροδόχου κύστης κτλ. Ενδεικτικά δείγματα προς εξέταση:
 • Βιοψίες νεφρού (προς αποκλεισμό κακοήθειας)
 • Βιοψίες ουρητήρων
 • Βιοψίες προστάτη (core biopsy)
 • Ριζική προστατεκτομή
 • TURP/TURIS προστάτη αδένα
 • Βιοψίες ουροδόχου κύστης
 • Βιοψίες ουρήθρας
 • Χειρουργικά παρασκευάσματα από τα εν λόγω όργανα για τον προσδιορισμό της φύσης του όγκου και την στοιχειοθέτηση της τελικής διάγνωσης, σύμφωνα με την οποία θα καθοριστεί η περαιτέρω χειρουργική/θεραπευτική προσέγγιση από τον συνεργάτη ουρολόγο χειρουργό και την υπόλοιπη ομάδα κλινικών ιατρών.
Common ailments afflicting the the human urological system include: dysuria, hematuria, nocturia, enuresis, incontinence, polyuria, urinary retention, orcheodynia, renal colic etc. Samples typically examined:
 • Kidney biopsies (to eliminate the existence of malignancies)
 • Ureter biopsies
 • Bladder biopsies
 • Urethra biopsies
 • Samples collected after surgery from the aforementioned organs, which, after being submitted to the necessary preparatory treatment are examined in order to determine the nature of the existing tumor and put together the definitive diagnosis upon which the urologist surgeon and the rest of the medical team responsible for the patient will base the subsequent surgical/therapeutical treatment.
+ - ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ DERMATOPATHOLOGY
Συχνές παθήσεις του δέρματος:
 • ακμή, λεύκη, τριχόπτωση, διάφορες ουλές
 • ροδόχρους νόσος, μυκητιάσεις
 • συστηματικά νοσήματα (π.χ. Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος)
 • υπερκερατώσεις, θηλώματα
 • κονδυλώματα (HPV λοίμωξη) – μυρμηκίες
 • καρκινώματα του δέρματος
 • καλοήθεις όγκοι του δέρματος
 • σπίλοι του δέρματος (ελιές)
 • μελάνωμα
Η ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ διαθέτει τις ανάλογες διαγνωστικές τεχνικές για την εξασφάλιση σωστής διάγνωσης. Μεγάλη βιβλιοθήκη αντισωμάτων ανοσοϊστοχημείας, τεχνική Φθορίζοντος Ανοσοφθορισμού.
Common ailments of the skin include:
 • acne, vitiligo, hair loss, various scars
 • rosacea, fungal infections
 • systemic diseases (eg systemic lupus erythematosus)
 • keratoses, warts
 • warts (HPV infection)
 • carcinomas of the skin
 • benign skin tumors
 • Melanocytic nevi (Skin moles)
 • Melanoma
The scientific team of “Microdiagnostiki” possesses the necessary experience as well as the corresponding diagnostic techniques to provide you with a precise diagnosis.
+ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ - ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GASTROINTESTINAL PATHOLOGY AND PATHOLOGY OF THE DIGESTIVE SYSTEM
Συχνότερες παθήσεις του γαστρεντερικού-πεπτικού συστήματος: Μη νεοπλασματικές – φλεγμονώδεις παθήσεις:
 • Οισοφαγίτιδα – Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση (ΓΟΠ)
 • Οισοφάγος Barrett
 • Γαστρίτιδα – λοίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (Helicobacter Pylori)
 • Ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου (Νόσος Crohn, ελκώδης κολίτιδα)
 • Μικροσκοπική κολίτιδα
 • Λοιμώδης κολίτιδα / ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα
 • Κοιλιοκάκη – σύνδρομο δυσαπορρόφησης
 • Εκκολπώματα – εκκολπωματίτιδα
 • Χρόνια παγκρεατίτιδα
 • Χολοκυστίτιδα – λιθιασική χολοκυστίτιδα
Καλοήθεις και κακοήθεις νεοπλασματικές παθήσεις
 • Θηλώματα οισοφάγου
 • Καρκίνωμα οισοφάγου
 • Πολύποδες στομάχου, λεπτού εντέρου & παχέος εντέρου
 • Καρκίνωμα στομάχου
 • Καρκίνωμα λεπτού & παχέος εντέρου
 • Θηλώματα πρωκτού
 • Κονδυλώματα πρωκτού
 • Καρκινώματα πρωκτού
 • Καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι παγκρέατος
 • Καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι του ήπατος
Η Μικροδιαγνωστική εγγυάται τον ενδελεχή έλεγχο (ιστολογική εξέταση) της βιοψίας.
Non-neoplastic - inflammatory diseases:
 • Reflux - gastroesophageal reflux (GERD)
 • Barrett's esophagus
 • Gastritis - infection with helicobacter pylori (helicobacter pylori)
 • Idiopathic inflammatory bowel disease (crohn's disease, ulcerative colitis)
 • Microscopic colitis
 • Infectious colitis / pseudomembranous colitis
 • Celiac disease - malabsorption syndrome
 • Diverticula - diverticulitis
 • Chronic pancreatitis
 • Cholecystitis - lithiasis cholecystitis
Benign and malignant neoplastic diseases:
 • Esophageal papillomas
 • Esophageal carcinoma
 • Polyps stomach, small intestine and colon
 • Gastric carcinoma
 • Carcinoma small & large intestine
 • Anal warts
 • Genital wart
 • Anal carcinomas
 • Benign and malignant tumors pancreas
 • Benign and malignant tumors of the liver
+ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΛΕΜΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ DISORDERS OF LYMPH NODE TISSUE
Παθήσεις που προκαλούν διόγκωση των λεμφαδένων:
 • Λοιμώδεις παθήσεις όπως φυματίωση, λοιμώδης μονοπυρήνωση
 • Συστηματικές παθήσεις όπως σαρκοείδωση,
 • Νεοπλασματικές παθήσεις όπως Hodgkin και μη-Hodgkin λεμφώματα, λευχαιμίες
 • Μετάσταση άλλου κακοήθους όγκου σε λεμφαδένες
Για την ορθή διάγνωση, σε τέτοιου είδους παθήσεις απαιτείται η διενέργεια εκτενών πάνελ εξετάσεων (συνδυασμός ανοσοϊστοχημείας, ιστολογικής εξέτασης ή/και ιστοχημείας). Η ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ εγγυάται την ορθή διαχείριση του υλικού, καθώς και την εμπειρία για μια σαφή διάγνωση.
Diseases that cause swelling of the lymph nodes:
 • Infectious diseases such as tuberculosis, infectious mononucleosis
 • Systemic diseases such as sarcoidosis
 • Neoplastic diseases such as Hodgkin and Non-Hodgkin's lymphomas, leukemias
 • Metastasis of malignant tumor in the lymph nodes
In order to properly diagnose such disorders an extensive range of tests and examinations is needed (a combination of immunohistochemistry, histological examinations and/or histochemistry). “Microdiagnostiki” can guarantee in such cases the proper and strategic management of the collected material as well as provide the necessary expertise for a definitive diagnosis.
+ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ DISORDERS OF THE HAEMOPOETIC SYSTEM
Κυριότερες νεοπλασματικές παθήσεις του μυελού των οστών και του αίματος:
 • Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία (AML)
 • Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα (MDS)
 • Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα (MPN)
 • Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία (CML)
 • Αληθής Πολυκυτταραιμία (PV)
 • Ιδιοπαθής Θρομβοκυτταραιμία (ET)
 • Χρόνια Ουδετεροφιλική Λευχαιμία (CNL)
 • Χρόνια Ηωσινοφιλική Λευχαιμία (CEL)/Ιδιοπαθές Υπερηωσινοφιλικό Σύνδρομο (iHES)
 • Χρόνια Ιδιοπαθής Μυελοΐνωση (CIMF)
 • Μυελογενή Νεοπλάσματα σχετιζόμενα με ηωσινοφιλία και αναδιατάξεις των γονιδίων PDGFRA, PDGFRB και FGFR1
 • Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (ALL)
 • Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (Β-CLL)
 • Πολλαπλούν Μυέλωμα (ΜΜ)
 • Λέμφωμα Μανδύα (Mantle Cell Lymphoma)
 • Λέμφωμα Οριακής Ζώνης (Marginal zone b-cell lymphoma of malt type)
 • Οζώδες Λέμφωμα (Follicular Lymphoma)
 • Διάχυτο Λέμφωμα από Μεγάλα Β-Κύτταρα (Diffuse Large B-Cell Lymphoma)
 • Λέμφωμα Burkitt
 • Αναπλαστικό Λέμφωμα (Anaplastic Large Cell Lymphoma)
H Μικροδιαγνωστική εγγυάται την γρήγορη επεξεργασία και την αξιόπιστη ερμηνεία της Οστεομυελικής Βιοψίας, διαθέτοντας ανάλογα εκπαιδευμένους ιατρούς αιμοπαθολογοανατόμους και ιστοτεχνολόγους.
Main neoplastic diseases of the bone marrow and the blood;
 • Acute Myelogenous Leukemia (AML)
 • Myelodysplastic Syndromes (MDS)
 • Myeloproliferative neoplasms (MPN)
 • Chronic Myelogenous Leukemia (CML)
 • Polycythemia vera (PV)
 • Essential thrombocythaemia (ET)
 • Chronic neutrophilic leukemia (CNL)
 • Chronic Eosinophilic Leukemia (CEL) / Idiopathic Hypereosinophilic Syndrome (iHES)
 • Chronic Idiopathic myelofibrosis (CIMF)
 • Myeloid neoplasms associated with eosinophilia and PDGFRA rearrangements of genes, PDGFRB and FGFR1
 • Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL)
 • Chronic Lymphocytic Leukemia (B-CLL)
 • Multiple Myeloma (MM)
 • Mantle cell lymphoma (Mantle Cell Lymphoma)
 • Marginal Zone Lymphoma (Marginal zone b-cell lymphoma of malt type)
 • Follicular lymphoma (Follicular Lymphoma)
 • Diffuse large B-cells (Diffuse Large B-Cell Lymphoma)
 • Burkitt's lymphoma
 • Anaplastic Lymphoma (Anaplastic Large Cell Lymphoma)
Microdiagnostics Ltd guarantees the rapid processing and reliable interpretation of Bone Marrow Biopsies, with appropriately trained physicians, hematopathologists and histotechnologists.