ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ BARRETT ΜΕ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ

Barrett esophagus with dysplasia

Δρ. Δημήτρης Χατζημπούγιας |

Dimitris Hatzibougias MD, PhD, Msc |

Ο γαστρεντερολόγος μέσω συστηματικής παρακολούθησης με οισοφαγο-γαστροσκόπηση λαμβάνει βιοψίες (εφόσον κρίνει πως απαιτείται) ώστε να ελέγχει ο παθολογοανατόμος την εξέλιξη της πάθησης, δηλαδή αν αρχίζει να εμφανίζεται δυσπλασία.
The gastroenterologist through systematic monitoring with esophageal-gastroscopy takes biopsies (if it deems that necessary) and the pathologist estimates disease progression, for example if dysplasia begins to occur or not.

ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ BARRETT ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

Barrett esophagus under the microscope

Δρ. Δημήτρης Χατζημπούγιας |

Dimitris Hatzibougias MD, PhD, Msc |

Η μικρή πιθανότητα που έχει αυτή η πάθηση να αναπτύξει δυσπλασία (βλέπε άρθρο "Οισοφάγος Barrett με δυσπλασία"), η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε καρκίνο, θέτει την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης από τον γαστρεντερολόγο με την διενέργεια οισοφαγο-γαστροσκόπησης και την λήψη βιοψίας για...
The small probability that this condition can develop dysplasia (see article "Barrett Esophagus with Dysplasia"), which can develop into cancer, raises the need for systematic monitoring by a gastroenterologist...