ΒΙΟΨΙΑ: ΠΟΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΥ;

Turn Around Time for Biopsy specimens

Δημήτρης Χατζημπούγιας MD, MSc, PhD |

Dimitris Hatzibougias MD, MSc, PhD |

Καθίσταται λοιπόν απαραίτητη συνθήκη, για κάθε μία τέτοια περίπτωση, η αποδοχή πως μια χρονική διάρκεια πέραν των 3 ημερών θα είναι αναγκαία για την θέσπιση μιας κατά το δυνατόν έγκυρης διάγνωσης. Το χρονικό εύρος εξαρτάται σε αυτές τις περιπτώσεις από το βάθος μελέτης που θα χρειαστεί.
Καθίσταται λοιπόν απαραίτητη συνθήκη, για κάθε μία τέτοια περίπτωση, η αποδοχή πως μια χρονική διάρκεια πέραν των 3 ημερών θα είναι αναγκαία για την θέσπιση μιας κατά το δυνατόν έγκυρης διάγνωσης. Το χρονικό εύρος εξαρτάται σε αυτές τις περιπτώσεις από το βάθος μελέτης που θα χρειαστεί.

Καρκίνος Παχέος Εντέρου & Προληπτικός Έλεγχος

The importance of Colorectal Cancer Screening

Δημήτρης Χατζημπούγιας MD, MSc, PhD |

Dimitris Hatzibougias MD, MSc, PhD |

Ο διαγνωστικός έλεγχος του καρκίνου του παχέος εντέρου μπορεί να εντοπίσει έγκαιρα προκαρκινικούς πολύποδες, ώστε να αφαιρεθούν πριν μετατραπούν σε καρκίνο. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται ο ορθοκολικός καρκίνος.
Ο διαγνωστικός έλεγχος του καρκίνου του παχέος εντέρου μπορεί να εντοπίσει έγκαιρα προκαρκινικούς πολύποδες, ώστε να αφαιρεθούν πριν μετατραπούν σε καρκίνο. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται ο ορθοκολικός καρκίνος.

5 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΨΙΑ

What a patient should know about biopsies

Δρ. Δημήτρης Χατζημπούγιας |

Dimitris Hatzibougias MD, PhD, Msc |

Υπάρχει ένα μέλος της ομάδας θεραπόντων ιατρών σας το οποίο παίζει κρίσιμο ρόλο στη διάγνωση του καρκίνου καθώς επίσης και στις μετέπειτα ενέργειες, το οποίο πιθανώς ποτέ να μη συναντήσετε αυτοπροσώπως.
There is a member of your physicians group that plays a critical role in cancer diagnosis as well as in subsequent steps, who you may presumably never meet in person.

ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ BARRETT ΜΕ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ

Barrett esophagus with dysplasia

Δρ. Δημήτρης Χατζημπούγιας |

Dimitris Hatzibougias MD, PhD, Msc |

Ο γαστρεντερολόγος μέσω συστηματικής παρακολούθησης με οισοφαγο-γαστροσκόπηση λαμβάνει βιοψίες (εφόσον κρίνει πως απαιτείται) ώστε να ελέγχει ο παθολογοανατόμος την εξέλιξη της πάθησης, δηλαδή αν αρχίζει να εμφανίζεται δυσπλασία.
The gastroenterologist through systematic monitoring with esophageal-gastroscopy takes biopsies (if it deems that necessary) and the pathologist estimates disease progression, for example if dysplasia begins to occur or not.

ΓΑΣΤΡΟ-ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

GASTRO-OESOPHAGEAL REFLUX

Δρ. Δημήτρης Χατζημπούγιας |

Dr. Dimitris Hatzibougias |

Συμπτώματα όπως 'κάψιμο' πίσω από το στήθος, σε συνδυασμό με αναγωγή υγρών πικρών στην γεύση, υποδηλώνουν παλινδρόμηση του περιεχομένου του στομάχου, πίσω στον οισοφάγο. Αυτό το φαινόμενο (Γαστρο-οισοφαγική Παλινδρόμηση - ΓΟΠ) έχει σαν επιπλοκή, λόγω του χρόνιου ερεθισμού του τοιχώματος του οισοφάγου, από τα υγρά του στομάχου, την σταδιακή μετατροπή της επιφάνειας του οισοφάγου σε επιφάνεια που προσομοιάζει την επιφάνεια του στομάχου (εντερική μεταπλασία του οισοφαγικού βλεννογόνου). Αυτή η κατάσταση είναι προκαρκινωματώδης και λέγεται ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ BARRETT.
Symptoms Such as 'burning' behind the chest, in combination with reduction of fluid bitter in taste, indicate his reflux of stomach contents back into the esophagus. This phenomenon (Gastro-oesophageal reflux - reflux) has a complication due to the chronic irritation of the wall of the esophagus, stomach acids, the gradual transformation of the surface of the esophagus to surface that resembles the surface of the stomach (intestinal metaplasía of esophageal Mucosa). This situation is premalignant called Oisophagos Barrett.

ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ Ο ΟΓΚΟΣ. ΜΕΤΑ ?

TUMOR REMOVED. THEN ?

Δρ. Δημήτρης Χατζημπούγιας |

Dr. Dimitris Hatzibougias |

Η φορμόλη (φορμαλδεΰδη 10% αραιωμένη, που χρησιμοποιείται για την μονιμοποίηση των παρασκευασμάτων) διεισδύει τον όγκο κατά 1 χιλιοστό/ώρα, με μέσο ρυθμό μονιμοποίησης τα 2-3 χιλιοστά / 24ωρο. Αυτό σημαίνει πως για μια "βιοψία" (ή ένα χειρουργικό παρασκεύασμα) με μέγεθος μιας μπάλας του γκόλφ, απαιτείται η έγκλεισή του σε φορμόλη 10%, ΙΔΑΝΙΚΑ εντός μιας ώρας από την χειρουργική αφαίρεσή του (ιδανική σχέση μονιμοποιητικού/βιοψίας 20:1).
The formalin (10% formaldehyde diluted, used for the fixation of the preparations) penetrating the volume at 1 mm / h and fixation average rate of 3.2 mm / 24. This means that for a 'biopsy' (or a surgical preparation) with a size of a golf ball, requires the inclusion of formalin 10%, ideally within one hour of surgical removal (ideal fixative / biopsy relation 20: 1).