ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ Ο ΟΓΚΟΣ. ΜΕΤΑ ?

TUMOR REMOVED. THEN ?

Δρ. Δημήτρης Χατζημπούγιας |

Dr. Dimitris Hatzibougias |

Η φορμόλη (φορμαλδεΰδη 10% αραιωμένη, που χρησιμοποιείται για την μονιμοποίηση των παρασκευασμάτων) διεισδύει τον όγκο κατά 1 χιλιοστό/ώρα, με μέσο ρυθμό μονιμοποίησης τα 2-3 χιλιοστά / 24ωρο. Αυτό σημαίνει πως για μια "βιοψία" (ή ένα χειρουργικό παρασκεύασμα) με μέγεθος μιας μπάλας του γκόλφ, απαιτείται η έγκλεισή του σε φορμόλη 10%, ΙΔΑΝΙΚΑ εντός μιας ώρας από την χειρουργική αφαίρεσή του (ιδανική σχέση μονιμοποιητικού/βιοψίας 20:1).
The formalin (10% formaldehyde diluted, used for the fixation of the preparations) penetrating the volume at 1 mm / h and fixation average rate of 3.2 mm / 24. This means that for a 'biopsy' (or a surgical preparation) with a size of a golf ball, requires the inclusion of formalin 10%, ideally within one hour of surgical removal (ideal fixative / biopsy relation 20: 1).