ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
THE ADMINISTRATIVE STAFF

ΕΛΕΝΑ ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗ

ELENA TZIMAGIORGI

Τεχνικός Υπεύθυνος

Laboratory Manager

Η Έλενα Τζημαγιώργη αποφοίτησε από το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. το 2015. Στα πλαίσια των σπουδών της ολοκλήρωσε την πρακτική της άσκηση ως εργαζόμενη επί 6 μήνες στα Ιατρικά Εργαστήρια του Α.Ν.Θ. "Θεαγένειο". Η πτυχιακή εργασία της είχε τίτλο "Συσχέτιση Εργαστηριακών & Κλινικών Ευρημάτων στα Μυελοϋπερπλαστικά Νοσήματα". Κατόπιν κατάλληλης εκπαιδεύσεως και επιμόρφωσης σε θέματα Ποιότητας, έχει επωμισθεί τον ρόλο του Τεχνικού Υπεύθυνου του εργαστηρίου (Τμήμα Ποιότητας) της Μικροδιαγνωστικής.
Elena Tzimagiorgi graduated from the Technical School, Department of Medical Laboratories, School of Occupations of Health and Welfare of A.T.E.I. in 2015. As part of her studies, she completed her practical work as a 6-month worker at the Medical Laboratories of Thessaloniki's Anticancer Hospital "Theagenio". Her diploma thesis was titled "Correlation of Laboratory and Clinical Findings in Myeloproliferative Diseases".
After proper training in Quality Issues, he has been assigned the role of the Technical Manager of the Department of Quality of the Department of Microbiology.