ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΙΑΜΗΣ

PANTELIS LIAMIS

Ιστοτεχνολόγοι

Histotechnicians

Ο Παντελής είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων – Παρασκευαστών της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Το 2012 παρακολούθησε και συμμετείχε στο πρόγραμμα «stage» στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο της Πτολεμαϊδας. Έχει μετεκπαιδευτεί στην Γερμανία, στην Universitatsklinikum, στο Tubingen το χρονικό διάστημα 2013 -2017, στα τμήματα Ιστολογίας, Κυτταρολογίας & Αιματολογίας καθώς και στην Κreiskliniken Reutlingen GmbH. To 2013 παρακολούθησε τα εξής εκπαιδευτικά σεμινάρια στο Blaubeuren Kreiskrankenhaus, Γερμανία: Ασφάλεια, Οργάνωση & Υγιεινή (Ygiene, Ordnung, Sicherheit Schule) Πρώτες βοήθειες (Erste Hilfe Kurs) Ομαδική συμπεριφορά-συνεργασία σε ομαδικό περιβάλλον Αντιμετώπιση Δυσκολιών, Συλλογική Εργασία. Από το 2017 εργάζεται στο εργαστήριο της Μικροδιαγνωστικής στην Κοζάνη, ως Ιστοτεχνολόγος & Υπεύθυνος λειτουργίας του τμήματος.
Pantelis is a graduate of the Department of Medical Laboratories - School of Health Care at the Alexandrian Technological Institute of Thessaloniki. In 2012 he attended and participated in the "stage" program at Bodosakeio Hospital in Ptolemaida. He has been trained in Germany, Universitatsklinikum, Tubingen 2013 -2017, in Histology, Cytology & Hematology and in Kreiskliniken Reutlingen GmbH. In 2013 he attended the following training seminars at Blaubeuren Kreiskrankenhaus, Germany: Safety, Organization & Hygiene (Hygiene, Ordnung, Sicherheit Schule) First Aid (Erste Hilfe Kurs) Group behavior - cooperation in a team environment Difficulty management, Collective Work. Since 2017 he has been working in the Kozani Microdiagnostics Lab, as Histotechnologist & Laboratory Operator.