ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ BSc

KATERINA SAVVIDOU BSc

Βιολόγος

Biologist

Η Κατερίνα Σαββίδου αποφοίτησε από το 2017 από το τμήμα Βιολογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. έχοντας πραγματοποιήσει την πρακτική της άσκηση στο εργαστήριο της Μικροδιαγνωστικής από το 2016. Στα πλαίδια των σπουδών της ολοκλήρωσε με επιτυχία την Διπλωματική Εργασία της με θέμα: «Μελέτη των αντιοξειδωτικών ενζύμων και των πρωτεϊνών Hsps και p38 MAPK στον μυ του ποδιού χερσαίων σαλιγκαριών έπειτα από αύξηση της θερμοκρασίας» Συμμετείχε στο 39ο Επιστημονικό συνέδριο της ΕΕΒΕ (Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Σπουδών) με θέμα: «Μελέτη της έκφρασης των πρωτεϊνών θερμικού πλήγματος HSP70, HSP90 και των ΜΑΡΚ p38 και ERKs σε διαφορετικά είδη χερσαίων σαλιγκαριών μετά την έκθεσή τους σε υψηλή θερμοκρασία» Διάκριση στις τρεις καλύτερες συμμετοχές και επιβράβευση. Συμμετοχή στο 8ο Πανελλήνιο συνέδριο Οικολογίας της HELECOS με θέμα: «Μελέτη των αντιοξειδωτικών ενζύμων σε διαφορετικά είδη χερσαίων γαστεροπόδων»
Katerina Savvidou graduated in 2017 from the Department of Biology, School of Sciences of Aristotle University of Thessaloniki, being part -for her practical training- of Microdiagnostics team since 2016. She has successfully completed her Diploma Thesis on: "Study of antioxidant enzymes and Hsps and p38 MAPK proteins in the land snail leg muscle after temperature rise" She participated in the 39th Scientific Conference of Hellenic Society for Biological Sciences (Hellenic Society for Biological Studies) on: "Study of the expression of heat shock proteins HSP70, HSP90 and MAPK p38 and ERKs on different species of land snails after exposure to high temperature" Distinction in the three best entries and reward . Participation in the 8th Panhellenic Ecology Congress of HELECOS on "Study of antioxidant enzymes in different species of terrestrial gastropods"