ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΙΑΜΗΣ

PANTELIS LIAMIS

|

|

Ο Παντελής έχει μετεκπαιδευτεί στην Γερμανία, στην Universitatsklinikum, στο Tubingen το χρονικό διάστημα 2013 -2017, στα τμήματα Ιστολογίας, Κυτταρολογίας & Αιματολογίας καθώς και στην Κreiskliniken Reutlingen GmbH
Pantelis has been trained in Germany, Universitatsklinikum, Tubingen 2013 -2017, in Histology, Cytology & Hematology departments and in Kreiskliniken Reutlingen GmbH

ΙΣΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ – ΑΡΧΕΙΟ

HISTOTECHNOLOGISTS

|

|

Υπεύθυνοι για την προετοιμασία και επεξεργασία των δειγμάτων με σκοπό την μικροσκόπηση από τους ιατρούς παθολογοανατόμους. Υπεύθυνοι για την αρχειοθέτηση των βιοδειγμάτων.
Responsible for the preparation and processing of tissue specimens in the form of FFPE blocks and slides. Managing Tissue Blocks Archiving.