ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΓΙΑΣ MD, PhD, Msc

DIMITRIS HATZIBOUGIAS MD, PhD, Msc

|

|

Είναι υπεύθυνος για θέματα διαχείρισης και συντονισμού των τμημάτων της Μικροδιαγνωστικής μεταξύ τους, ενώ η ομαλή συνεχής επαφή των τελευταίων με το δίκτυο συνεργατών του εργαστηρίου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους του προς συνεχή βελτίωση.
His role as Lab Administrator focuses on directing, supervising and aligning all departments as well as Laboratory's network of collaborators with the Lab's services and Human Resources