ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
LABORATORY

ΑΡΧΙΚΗΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ HOMELABORATORY

ΙΣΤΟΡΙΑ

HISTORY

Το ιδιωτικό Eργαστήριο Ιστοπαθολογίας, Κυτταρολογίας & Μοριακής Διαγνωστικής ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ-Χατζημπούγιας βρίσκεται στις υπηρεσίες ιατρών και κλινικών της Β. Ελλάδας από το 1979. Το άριστα καταρτισμένο ιατρικό και τεχνικό προσωπικό του Εργαστηρίου εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες και εξειδικευμένες διαγνωστικές τεχνικές για την ολοκληρωμένη ανάλυση ιστών και κυττάρων, συμβάλλοντας έγκαιρα και αξιόπιστα στον καθορισμό της πρόγνωσης και της θεραπείας. Η ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ αποτελεί έναν πολύτιμο συνεργάτη για τους ιατρούς και τις κλινικές, προσδίδοντας αξία στις υπηρεσίες τους με την εγκυρότητα και τη συνέπεια που διέπει το Διαγνωστικό Κέντρο για περισσότερο από 35 χρόνια.

The European languages are members of the same family. Their separate existence is a myth. For science, music, sport, etc, Europe uses the same vocabulary. The languages only differ in their grammar, their pronunciation and their most common words. Everyone realizes why a new common language would be desirable: one could refuse to pay expensive translators. To achieve this, it would be necessary to have uniform grammar, pronunciation and more common words. If several languages coalesce, the grammar of the resulting language is more simple and regular than that of the individual languages.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ

MISSION

Η συνεχής υποστήριξη του δικτύου των συνεργαζόμενων ιατρών και ιατρικών κέντρων μέσω των αξιόπιστων υπηρεσιών διάγνωσης για τον καθορισμό της πρόγνωσης, της θεραπείας και συνεπώς της ποιότητας ζωής του ανθρώπου ασθενή.

For science, music, sport, etc, Europe uses the same vocabulary. The languages only differ in their grammar, their pronunciation and their most common words. Everyone realizes why a new common language would be desirable: one could refuse to pay expensive translators. To achieve this, it would be necessary to have uniform grammar, pronunciation and more common words. If several languages coalesce, the grammar of the resulting language is more simple and regular than that of the individual languages. The new common language will be more simple and regular than the existing European languages.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ

VISION

Η καθιέρωση της ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ στη συνείδηση του κλινικού ιατρού, του ιατρικού κέντρου αλλά και του τελικού ασθενή ως η κατεξοχήν αξιόπιστη λύση για μία αξιόπιστη, ακριβή και ταχεία διάγνωση και η συνεχής εξέλιξη και πρόοδος του διαγνωστικού κέντρου, έχοντας πάντα ως πυρήνα σκέψης τον άνθρωπο ασθενή.

For science, music, sport, etc, Europe uses the same vocabulary. The languages only differ in their grammar, their pronunciation and their most common words. Everyone realizes why a new common language would be desirable: one could refuse to pay expensive translators. To achieve this, it would be necessary to have uniform grammar, pronunciation and more common words. If several languages coalesce, the grammar of the resulting language is more simple and regular than that of the individual languages. The new common language will be more simple and regular than the existing European languages.