ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ Ο ΟΓΚΟΣ. ΜΕΤΑ ?

TUMOR REMOVED. THEN ?

Δρ. Δημήτρης Χατζημπούγιας |

Dr. Dimitris Hatzibougias |

Η φορμόλη (φορμαλδεΰδη 10% αραιωμένη, που χρησιμοποιείται για την μονιμοποίηση των παρασκευασμάτων) διεισδύει τον όγκο κατά 1 χιλιοστό/ώρα, με μέσο ρυθμό μονιμοποίησης τα 2-3 χιλιοστά / 24ωρο. Αυτό σημαίνει πως για μια “βιοψία” (ή ένα χειρουργικό παρασκεύασμα) με μέγεθος μιας μπάλας του γκόλφ, απαιτείται η έγκλεισή του σε φορμόλη 10%, ΙΔΑΝΙΚΑ εντός μιας ώρας από την χειρουργική αφαίρεσή του (ιδανική σχέση μονιμοποιητικού/βιοψίας 20:1).

The formalin (10% formaldehyde diluted, used for the fixation of the preparations) penetrating the volume at 1 mm / h and fixation average rate of 3.2 mm / 24. This means that for a 'biopsy' (or a surgical preparation) with a size of a golf ball, requires the inclusion of formalin 10%, ideally within one hour of surgical removal (ideal fixative / biopsy relation 20: 1).

Μετά την παραλαβή στο εργαστήριο ιστοπαθολογίας, πρέπει να γίνουν τομές ανά εκατοστό του όγκου – από τον παθολογοανατόμο ή τον εκπαιδευμένο ιστοτεχνολόγο – ώστε η μονιμοποίηση να γίνει σωστά και εις βάθος.

After receiving the histopathology laboratory, cuts shall be made at the volume cm - from the trained pathologist or tissue engineering - that the fixation be properly and thoroughly.

Μία βιοψία είναι ΤΟΣΟ κατάλληλη για εξέταση, ΟΣΟ σωστός είναι και ο χειρισμός της, ΠΡΙΝ την εξέταση.

A biopsy is SO suitable for examination, AS is correct and its handling, BEFORE the examination.

Ιδίως σε βιοψίες που αφορούν όγκους του μαστού, η προαναλυτική διαδικασία και επεξεργασία του δείγματος είναι ύψιστης και κρίσιμης σημασίας, γιατί η περαιτέρω επεξεργασία και ερμηνεία στο μικροσκόπιο από τον παθολογοανατόμο θα καθορίσει την ΔΙΑΓΝΩΣΗ, στην οποία θα βασιστεί η απόφαση για την ΘΕΡΑΠΕΙΑ. Οποιαδήποτε αλλοίωση/εκφύλιση της βιοψίας λόγω ελλιπούς μονιμοποίησης, θα επηρεάσει την όλη μετέπειτα πορεία, άρα και πρόγνωση της νόσου.

Particularly in biopsies on breast tumors, the preanalytical process and sample processing is paramount and crucial, because the further processing and interpretation under the microscope by a pathologist will determine the Diagnosis, which will base the decision TREATMENT. Any deterioration / degeneration of the biopsy due to inadequate fixation, will affect the whole future course, and thus prognosis.