Μοριακές Εξετάσεις

Βιοδείκτες

Ο στόχος είναι η παροχή της κατάλληλης θεραπείας στο σωστό ασθενή.Ο ρόλος του ιστοπαθολόγου είναι να εκτιμήσει με ακρίβεια τους βιοδείκτες, κάτι που είναι αρκετά δύσκολο και περίπλοκο. Ο ρόλος του ογκολόγου είναι η θεραπεία του ασθενούς με μια από τις διάφορες τυποποιημένες θεραπείες (π.χ. ορμονική θεραπεία για ER/PR θετικά καρκινώματα μαστού, τραστουζουμάμπη για Her-2 θετικά καρκινώματα μαστού).
Το International Programme on Chemical Safety του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας, έχει ορίσει ως βιοδείκτη κάθε ουσία, δομή ή διαδικασία που μπορεί να μετρηθεί στο σώμα και που μπορεί να επηρεάσει ή να προβλέψει την επίπτωση της ασθένειας.

Με απλά λόγια βιοδείκτης είναι κάθε μόριο στο αίμα, τα υγρά και τους ιστούς, του οποίου η έκφραση σηματοδοτεί μια φυσιολογική ή παθολογική κατάσταση.

Οι βιοδείκτες μπορεί να είναι προγνωστικοί, προβλεπτικοί, ή και τα δύο.

  • Οι προγνωστικοί βιοδείκτες είναι ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες, έτσι ώστε η παρουσία ή απουσία του βιοδείκτη συνδέεται με τη συνολική κλινική έκβαση ενός ασθενούς (δηλ, κίνδυνο υποτροπής και θνησιμότητας).
  • Οι προβλεπτικοί βιοδείκτες, αντίθετα, μπορούν να προβλέψουν αν ένας ασθενής θα ανταποκριθεί σε μια δεδομένη θεραπεία.